Phillip tiếp cận Vivian với bảo rằng mong mỏi cô "làm cho việc" đến anh ta sau thời điểm "phù hợp đồng" của cô ý và Edward ngừng.

Bạn đang xem: Suggestion là gì


The Thành Phố New York Times suggested a possible motive sầu was revenge for the Russian Air Force"s targeting of rebel-held areas in Aleppo.
Tờ Thủ đô New York Times mang đến thấy hộp động cơ có thể là nhằm trả thù Việc Không quân Nga thả bom vào Quanh Vùng của quân nổi dậy sống Aleppo.
Furthermore , changes in acne severity correlate highly with increasing stress , suggesting that emotional áp lực from external sources may have sầu a significant influence on acne .
mà hơn nữa , rất nhiều biến hóa về mức độ nghiêm trọng mụn mụn nhọt liên quan không hề ít tới sự việc bị stress ngày càng những , fan ta cho rằng triệu chứng stress cảm hứng vị các yếu tố bên ngoài có thể tác động đáng chú ý so với nhọt trứng cá .
<2> (paragraph 9) Benefit From Theocratic Ministry School Education, pp. 62-64, has excellent suggestions on how lớn converse with people in the field ministry.
<2> (đoạn 9) Sách Được công dụng nhờ việc giáo dục của Trường Thánh Chức Thần Quyền, trg 62-64, có mọi gợi ý khôn xiết hữu dụng về cách nói chuyện với người ta trong thánh chức.
The year events under Nynetjer show increasing references to lớn Seth, suggesting the tradition of a Horus name as the sole name of kings might have sầu already evolved.
Các sự kiện ra mắt hàng năm dưới triều đại Nynetjer cho biết thêm sự tương quan gia tăng mang lại thần Seth, một giả tngày tiết được đưa ra ở chỗ này đó là truyền thống sử dụng tên Horus như thể tên gọi độc nhất ở trong phòng vua hoàn toàn có thể chỉ mới tiến triển.
In the past decade , it has been fashionable khổng lồ suggest that Đài Loan Trung Quốc might seek to undermine America "s alliance relationships in Asia .
Trong thập niên qua , fan ta thường cho rằng China có thể tìm cách phá hủy các quan hệ liên minh của Mỹ sinh hoạt châu Á .
In one particular episode related in The Tale of the Heike, Kajiwara suggests, during the Battle of Yashima, that Yoshitsune equip the Minamokhổng lồ ships with "reverse oars" should they need to lớn retreat quickly.
Trong một quãng vnạp năng lượng đặc biệt tất cả tương quan vào Cthị trấn kể Heike, Kajiwara cho thấy trong trận Yashima rằng Yoshitsune trang bị cho những tàu chiến của Minamokhổng lồ với "mái chèo ngược" phải bọn họ cần được thoái lui một bí quyết lập cập.
Further study claimed nearly all "non-venomous" snakes produce venom lớn a certain extent, suggesting a single, and thus far more ancient origin for venom in Serpentes than had been considered until then.

Xem thêm:


Nghiên cứu vớt tiếp theo sau tuim ba rằng gần như là tất cả các loài rắn "ko nọc độc" đa số sản ra đời nọc độc tại một mức độ nhất quyết, gợi ý một bắt đầu thời xưa hơn của nọc độc làm việc Serpentes so với trước đây tín đồ ta vẫn nghĩ.
Both Margaret và Kitty have been suggested as the original of "Blumine", Teufelsdröckh"s beloved, in Sartor Resartus.
Cả Margaret và Kitty đầy đủ được cho là làm từ chất liệu sáng làm cho "Blumine", người yêu của Teufelsdröckh, vào tác phẩm “Sartor Resartus”.
Winthrop was the first in a long line of critics who suggested that advocates of manifest destiny were citing "Divine Providence" for justification of actions that were motivated by chauvinism và self-interest.
Winthrop là bạn trước tiên trong sản phẩm ngũ những người dân chỉ trích cho rằng câu hỏi động viên Vận mệnh hiển nhiên sẽ lợi dụng "Thượng đế" nhằm bao biện cho các hành động khởi nguồn từ công ty nghĩa sô vanh với bốn lợi.
(1 Corinthians 9:20-23) While never compromising where vital Scriptural principles were involved, Paul felt that he could go along with the suggestion of the older men.
(1 Cô-rinh-tô 9:20-23) Dù ko lúc nào hòa giải về những qui định quan trọng đặc biệt của Kinh Thánh, Phao-lô thấy rằng ông có thể nghe theo lời đề nghị của các trưởng lão.
Không nơi nào trong Kinc Thánh cho thấy tín đồ dùng thời thuở đầu dùng thập từ giá chỉ có tác dụng hình tượng tôn giáo.
Suggested use: Periodically kiểm tra khổng lồ see if Google could process your sitemaps, or use for debugging if Google can"t seem to lớn find new pages on your site.
Cách áp dụng đề xuất: Xem report chu kỳ giúp thấy Google có thể cách xử lý sơ vật website của người sử dụng hay là không, hoặc sử dụng report nhằm gỡ lỗi trường hợp dường như nhỏng Google chẳng thể search thấy các trang bắt đầu bên trên trang web của người sử dụng.
While von Neumann is most often credited with the design of the stored-program computer because of his kiến thiết of EDVAC, & the thiết kế became known as the von Neumann architecture, others before hyên, such as Konrad Zuse, had suggested và implemented similar ideas.
Trong lúc von Neumann thường xuyên được ghi công với bài toán thi công của máy tính có công dụng tàng trữ công tác bởi vì thiết kế EDVAC của ông, cùng xây dựng này được Hotline là phong cách xây dựng von Neumann, những người khác trước đây ông nhỏng Konrad Zuse đã và đang đề xuất và triển khai hầu như phát minh giống như.
You et al. (1978) suggested that Member 4 in the upper part of the formation is middle Pleistocene and should be designated the Shangnabang Fm., while the sediments exposed at Shagou containing Enhydriodon cf. falconeri should be designated the Shagou Fm. with an age of Pliocene.
You et al. (1978) cho rằng Đoạn 4 tại phần trên của thành chế tạo là giữa Pleistocen, với cần phải hướng đẫn là thành hệ Shangnabang, trong khi những trầm tích tiếp xúc trên Shagou cất Enhydriodon cf. falconeri phải cần phải xếp vào thành hệ Shagou với tuổi Pliocen.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M