Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ csmaritimo-online.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Rid là gì

By 1961 he had rid himself of his intellectual, bespectacled look, cultivating instead a more friendly look in order to find a wider "^ " audience.
Seeking to get rid of a corrupt and inefficient political class, the estancieros organised their own political parties on two occasions.
It"s true, no doubt, that an omnipotent being would have the power to rid itself of all such inclinations.
This modified emulation theory can conceptually integrate simulation theory and also get rid of some problematic philosophical implications.
Thus, it becomes desirable to get rid of the kernel, of course, without affecting the approximation of eigenvectors and eigenvalues.
You yourself should know what difficulties lice provide aboard a ship and what a giant work is needed to get rid of them.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên csmaritimo-online.com csmaritimo-online.com hoặc của csmaritimo-online.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

to give someone so much help or information that that person does not need to try himself or herself

Về việc này

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Samsung Đơn Giản Và Nhanh Chóng Nhất

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập csmaritimo-online.com English csmaritimo-online.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#displayClassicSurvey}} {{/displayClassicSurvey}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}