Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses) : Định Nghĩa, Phân loại , cách sử dụng và bài tập về mệnh đề quan hệ trong tiếng anh

*

I.Defining Relative Clauses (Mệnh đề quan hệ xác định)

a/ Định nghĩa

-Được dùng để bổ nghĩa cho danh từ đi trước nó, tức là làm chức năng định ngữ.

Bạn đang xem: Relative pronouns là gì

b/ Cách sử dụng mệnh đề quan hệ xác định :

Đại từ quan hệ thay thế cho danh từ

e.g: + The students work very hard. They come from japan

---> The students who/ that comes from Japan work very hard.

+ The shop is closed today. It sells that kind of bread.

---> The shop which/ that sells that kinds of bread is closed today

Mệnh đề quan hệ xác định thường đứng sau the + noun. Ngòai ra chúng có thể được dùng sau mạo từ a, an + danh từ hoặc danh từ số nhiều không có the, và những đại từ như all, none, anybody, somebody,....e.g: + I like the ruler which my friend bought from Laos very much

+ Somebody who must be a naughty boy made my window broken when i was not at home. 3. Mệnh đề quan hệ xác định thường được đặt ngay sau the+ danh từ hoặc đại từ, nhưng đôi khi chúng bị tách ra bởi một từ hoặc 1 cụm từ ( thường là trạng ngữ). e.g: I saw something in the newspaper which would interest you.

Dấu phẩy không được dùng trong mệnh đề quan hệ xác định Chúng ta không thể bỏ được mệnh đề quan hệ trong câu vì như thế làm nghĩa của câu không rõ ràng. Whom là 1 từ rất trang trọng và chỉ được sử dụng trong văn viết. CHúng ta có thể sử dụng who/ that hoặc bỏ đi cũng được!

e.g: -The man whom we are talking about is a successfull businessman.

-The man (who/ that) we are talking about is a successfull businessman.

That thường theo sau các từ như something, anything, everything, nothing, all và trong so sánh bậc nhấte.g: + Is there anything that we must pay attention to?

+ It is the most delicious that i"ve ever tasted 8. Gíơi từ trong mệnh đề quan hệa. Giới từ thường được đặt ở cuối mệnh đề quan hệ.e.g: + The beautiful girl smiled. I was looking at her

---> The beautiful girl that/ who i was looking at smiled.

+ The room was untidy. The young boy lived in it.

---> The room which the young boy lived in was untidy

Trong văn viết hoặc để diễn đạt ý một cách trang trọng, giới từ thường đặt trước đại từ quan hệ.e.g: +The girl at whom i was looking smiled

+ The room in which the young boy lived was untidy.

II.Non-defining Relative Clauses ( Mệnh đề quan hệ không xác định)

a/ Definition (định nghĩa):

Mệnh đề quan hệ không xác định được dùng để bổ nghĩa cho 1 danh từ được đề cập đến trong câu. Nó cho ta biết thông tin thêm về người, về sự vật, một hiện tượng nào đó được biểu hiện ở danh từ mà nó bổ nghĩa.

e.g: + William Shakespeare, who was in Stratford-on-Avon, wrote the play "Romeo and Juliet"

b/ Cách sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định

1. Mệnh đề quan hệ không xác định luôn được tách ra khỏi phần còn lại của câu = dấu phẩy.e.g: + Mr John, who is the vice-president of our University, is going to LonDon next week.

+ This church, which is very quiet, is famous for its peaceful atmosphere.

Xem thêm:

2. Trong mệnh đề quan hệ không xác định, ta không dùng that thay thế cho who, whom, hoặc which

3. Chúng ta không được phép bỏ đại từ quan hệ, ngay cả khi nó là tân ngữ của động từ trong mệnh đề quan hệ không xác định.

e.g: + He told me about Susan, who he just met at a party

He told me about Susan, he just met at a party

4. Mệnh đề quan hệ không xác định có thể được mở đầu bằng các cụm từ như all of, many of + Đại từ quan hệ

Vài cụm từ có thể sử dụng

All of

Some of

Many of

A few of

Each of

Neither of

Either of

None of

Many of

Much of

One,two,...of

Most of

E.g: There were a lot of students gathering at the hall, all of whom looked excited.

+ He was studying all the cameras in the shop, some of which attracted him

5. Đại từ quan hệ which đứng ở đầu mệnh đề quan hệ không xác định có thể được dùng để chỉ tòan bộ thông tin trong phần trước của câu.

e.g: +He keeps asking a lot of questions, which annoys me.

+ She passed the exam without any difficulty, which surprised everyone.

Relative pronoun : WHO ,WHICH ,WHOM.... Không phải ngẫu nhiên mà ngừơi ta xem Relative pronoun : WHO ,WHICH ,WHOM....là một trong " tứ trụ" trong cấu trúc câu tiếng Anh ( cùng với : câu tường thuật , chia động từ ,câu bị động ) .Hầu như trong bài văn, bài text nào cũng ít nhiều dính dáng đến nó. Do đó các em nên chú ý học kỹ cấu trúc này nhé Thông thường khi mới học tiếng Anh chúng ta biết đến WHO ,WHICH .. như là chữ hỏi trong câu hỏi :- Who do you like ? bạn thích ai ?chữ WHO ở đây là có nghĩa là AI và đựoc dùng trong câu hỏi .- Which color do you like : red or blue ? bạn thích màu nào : xanh hay đỏ ?WHICH trong câu này có nghĩa là " NÀO " và cũng được dùng làm chữ hỏi .Nhưng hôm nay chúng ta làm quen với một cách dùng hoàn toàn khác của những chữ này. Chữ WHO không có nghĩa là AI và chữ WHICH cũng không có nghĩa là NÀO, mà cả hai đều có nghĩa là :MÀ ( hoặc đôi khi không dịch cũng đựơc ), và đặt biệt là chúng không phải dùng cho câu hỏi. Người ta gọi nhóm này là : relative pronoun tạm dịch là : liên quan đại danh từ, hoặc đại từ quan hệ . Ở đây chúng ta thống nhất gọi là đại từ quan hệ cho nó gọn nhé . Vậy các chữ này dùng để làm gì? và công thức dùng như thế nào ?Khi ta có hai câu riêng biệt mà trong đó chúng có cùng một danh từ thì người ta có thể nối chúng lại với nhau, và ngừoi ta dùng "đại từ quan hệ " để nối 2 câu.Ví dụ trong tiếng Việt mình nhé, ta có 2 câu :Tôi đã làm mất quyển sách .Bạn cho tôi quyển sách đó tháng trước .Nối lại như sau :Tôi đã làm mất quyển sách mà bạn cho tôi tháng trước .Cái chữ " mà " trong tiếng Việt chính là đại từ quan hệ mà ta sắp học đấy .Vậy có quá nhiều chữ : WHO , WHICH , THAT .. làm sao biết khi nào dùng chữ nào ?Trước tiên các em hãy học thuộc cách dùng của chúng như sau đây nhé :

WHO : dùng thế cho chủ từ - ngừoi WHOM : dùng thế cho túc từ - ngừoi WHICH : dùng thế cho chủ từ lẫn túc từ - vậtWHEN : dùng thế cho thời gian WHERE : dùng thế cho nơi chốn THAT : dùng thế cho tất cả các chữ trên ( có 2 ngoại lệ xem phần dưới )WHOSE : dùng thế cho sở hửu ,người / vật OF WHICH : dùng thế cho sở hửu vật WHY : dùng thế cho lý do ( reason /cause )

CÁCH GIẢI BÀI TẬP DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ WHO ,WHICH...

DẠNG 1 : NỐI 2 CÂUDạng này đề bài người ta cho 2 câu riêng biệt và yêu cầu mình dùng đại từ quan hệ nối chúng lại với nhau. Các bước làm dạng này như sau:

Bước 1 :Chọn 2 từ giống nhau ở 2 câu :Câu đầu phải chọn danh từ, câu sau thường là đại từ ( he ,she ,it ,they ...)ví dụ :The man is my father. You met him yesterday.BƯỚC 2 :Thế who,which... vào chữ đã chọn ở câu sau, rồi đem (who ,which ..) ra đầu câu The man is my father. You met him yesterday.Ta thấy him là người, làm túc từ nên thế whom vào -> The man is my father.You met whom yesterday.Đem whom ra đầu câu -> The man is my father. whom You met yesterday.Bước 3 :Đem nguyên câu sau đặt ngay phía sau danh từ đã chọn ở câu trước The man is my father. whom You met yesterday-> The man whom You met yesterday is my father

DẠNG 2 : ĐIỀN VÀO CHỔ TRỐNG Dạng này đề bài người ta cho sẳn một câu đã được nối với nhau nhưng chừa chỗ trống để thí sinh điền đại từ quan hệ vào. Các bước làm dạng này như sau:+ Nhìn danh từ phía trứơc (kế bên chỗ trống) xem người hay vật ( hoặc cả hai ):- Nếu vật thì ta điền WHICH / THAT The dog __________ runs .....( thấy phiá trứoc là dog nên dùng WHICH / THAT)Nếu là : REASON, CAUSE thì dùng WHYThe reason ________ he came ... ( dùng WHY )-Nếu là thơì gian thì dùng WHEN-Nếu là nơi chốn thì dùng WHERE Lưu ý : - WHEN , WHERE , WHY không làm chủ từ, do đó nếu ta thấy phía sau chưa có chủ từ thì ta phải dùng WHICH / THAT chứ không được dùng WHEN , WHERE , WHY.Do you know the city _______ is near here ?Ta nhận thấy city là nơi chốn, nhưng chớ vội vàng mà điền WHERE vào nhé ( cái này bị dính bẩy nhiều lắm đấy ! ). Hãy nhìn tiếp phía sau và ta thấy kế bên nó là IS ( động từ ) tức là chữ IS đó chưa có chủ từ, và chữ mà ta điền vào sẽ làm chủ từ cho nó -> không thể điền WHERE mà phải dùng WHICH /THAT ( nếu không bị cấm kỵ )-> Do you know the city __WHICH / THAT_____ is near here ?- Nếu ta thấy rõ ràng là thời gian, nơi chốn nhưng xem kỹ phía sau động từ người ta có chừa lại giới từ hay không, nếu có thì không đựoc dùng WHEN , WHERE, WHY mà phải dùng WHICH / THATThe house ________ I live in is nice .Ta thấy house là nơi chốn, nhưng chớ vội điền WHERE nhé, nhìn sau thấy ngừoi ta còn chừa lại giới từ IN nên phải dùng WHICH /THAT-> The house ___which/that_____ I live in is nice Nhưng đôi khi ngưoì ta lại đem giới từ lên để trứoc thì cũng không đựoc dùng WHERE nữa nhé :The house in ___which_____ I live is nice - Nếu là NGƯỜI thì ta tiếp tục nhìn phía sau xem có chủ từ chưa ? nếu có chủ từ rồi thì ta dùng WHOM / THAT, nếu chưa có chủ từ thì ta điền WHO / THAT.- Lưu ý : nếu thấy phía sau kế bên chổ trống là một danh từ trơ trọi thì phải xem xét nghĩa xem có phải là sở hửu không, nếu phải thì dùng WHOSE .The man ________son studies at .....Ta thấy chữ SON đứng một mình khôNG có a ,the ,.. gì cả nên nghi là sở hửu, dịch thử thấy đúng là sở hửu dùng WHOSE (người đàn ông mà con trai của ông ta . .. )=> The man ____( whose )____son studies at .....- Nếu phía trứoc vừa có người + vật thì phải dùng THAT The man and his dog THAT ....cách dùng WHOSE và OF WHICH WHOSE : dùng cả cho người và vật This is the book .Its cover is nice -> This is the book whose cover is nice .-> This is the book the cover of which is nice WHOSE :đứng trứoc danh từ OF WHICH : đứng sau danh từ ( danh từ đó phải thêm THE )OF WHICH : chỉ dùng cho vật ,không dùng cho người.This is the man . His son is my friend.-> This is the man the son of which is my friend.( sai )-> This is the man whose son is my friend.( đúng )NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ ( WHO ,WHICH ,WHOM.... )1.Khi nào dùng dấu phẩy ?Khi danh từ đứng trước who ,which,whom... là :+ Danh từ riêng ,tên Ha Noi, which ....Mary, who is ...+ Có this ,that ,these ,those đứng trước danh từ :This book, which ....+ Có sở hửu đứng trước danh từ :My mother, who is ....+ Là vật duy nhất ai cũng biết : Sun ( mặt trời ), moon ( mặt trăng )The Sun, which ...2. Đặt dấu phẩy ở đâu ?- Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề My mother , who is a cook , cooks very well - Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề dùng dấu chấm .This is my mother, who is a cook .3.Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM...- Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ ( whose không được bỏ ) This is the book which I buy.Ta thấy which là túc từ ( chủ từ là I ,động từ là buy ) ,phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi :-> This is the book I buy.This is my book , which I bought 2 years ago.Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .This is the house in which I live .Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc .This is the man who lives near my house.Who là chủ từ ( của động từ lives ) nên không thể bỏ nó được .4. Khi nào KHÔNG ĐƯỢC dùng THAT :- Khi phía trước nó có dấu phẩy hoặc giới từ : This is my book , that I bought 2 years ago. (sai) vì phía trước có dấu phẩy -.> không được dùng THAT mà phải dùng which This is the house in that I live .(sai) vì phía trước có giới từ in -> không được dùng THAT mà phải dùng which5. Khi nào bắt buộc dùng THAT- Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có ngừơi vừa có vật The men and the horses that ....That thay thế cho : người và ngựa 6. Khi nào nên dùng THAT- Khi đầu câu là IT trong dạng nhấn mạnh (Cleft sentences) It is My father that made the table.- Khi đứng trước đó là : all, both, each, many, most, neither, none, part, someone, something, so sánh nhất There is something that must be done This the most beautiful girl that I"ve ever met.