to lớn cause someone who has done something wrong or committed a crime to suffer, by hurting them, forcing them lớn pay money, sending them lớn prison, etc.:

Bạn đang xem: Punishment là gì

The oil company was found guilty on ten counts of pollution, và was punished with a $250 million fine.
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ csmaritimo-online.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.


to cause people who have done something wrong or committed a crime khổng lồ suffer by making them bởi vì something they don’t want khổng lồ vì chưng or sending them to prison:
*

a public holiday và celebration, held on the fourth Thursday of November in the US và on the second Monday of October in Canadomain authority, to lớn rethành viên the thanks that the people who first came from Europe gave khổng lồ God when they collected crops for the first time in their new country

Về bài toán này
*

*

Xem thêm: Xét Nghiệm Bw Là Gì - Kết Quả Xét Nghiệm Máu

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập csmaritimo-online.com English csmaritimo-online.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message