*ngoại rượu cồn từ
 nhân tương đương (cây, động vật...)
 thịnh hành thoáng rộng, truyền tay (quan điểm, tín ngưỡng..)
 to propagate news
 lan truyền thông tin, loan tin
 (vật dụng lý) truyền (âm tkhô nóng, tia nắng...)
 to propagate heast
 truyền tải nhiệt
 truyền (căn bệnh...)
 propagate vibrations through rock
 truyền phần nhiều chấn hễ qua vách đá
*nội đụng từ
 tạo ra, trường đoản cú sinh sôi nảy nsinh sống (cây)
 plants propagate rapidly
 cây sinch sôi nảy nsống nhanh
propagate▸ verb1an easy plant to propagate: BREED, grow, cultivate.

Bạn đang xem: Propagate là gì

Quý Khách vẫn xem: Propagate là gì

2these shrubs propagate easily: REPRODUCE, multiply, proliferate, increase, spread, self-seed, self-sow.3they propagated sociadanh mục ideas: SPREAD, disseminate, communicate, make known, promulgate, circulate, broadcast, publicize, proclayên ổn, preach, promote; poetic/literary bruit abroad.* nước ngoài rượu cồn từ - truyền tương tự, nhân tương đương (cây, thụ...); truyền (bệnh dịch...) - để lại (đức tính... tự nắm hệ này thanh lịch ráng hệ khác) - truyền bá, Viral khổng lồ propagate news ~ lan truyền thông tin loan tin - (đồ lý) truyền (âm thanh hao, ánh nắng...) to propagate heast ~ truyền nhiệt* nội đụng từ - tạo nên, sinch sôi nảy nngơi nghỉ rabbits propagate rapidly ~ thỏ sinc sôi nảy nnghỉ ngơi nhanhpropagate■ verb 1》 breed by natural processes from the parent stock. ⁃ cause lớn increase in number or amount. 2》 promote (an idea, knowledge, etc.) widely. 3》 transmit or be transmitted in a particular direction. Derivativespropagationnoun propagativeadjective sầu OriginME: from L. propagat-, propagare "multiply from layers or shoots"; related to lớn propago "young shoot" (from a base meaning "fix"). verb1. transmit from one generation lớn the next- propagate these characteristics• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: pass on• Verb Frames:- Somebody ----s something- Somebody toàn thân ----s something khổng lồ somebody2. travel through the air- sound & light propagate in this medium• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: travel , go , move , locomote• Verb Frames:- Something ----s3.

Xem thêm: Nằm Ngủ Chân Hướng Ra Cửa - Có Nên Kê Giường Chính, Cửa Sổ Không

transmit- propagate sound or light through air• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: transmit , transfer , transport , channel , channelize , channelise• Verb Frames:- Something ----s something4. become distributed or widespread- the infection spread- Optimism spread ahy vọng the population • Syn: spread• Derivationally related forms: spread (for: spread ) Hypernyms: move Hyponyms: catch• Verb Frames:- Something ----s5. transmit or cause khổng lồ broaden or spread- This great civilization was propagated throughout the land• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: spread , distribute• Verb Frames:- Somebody ----s something- Something ----s something6. cause to lớn become widely known- spread information- circulate a rumor- broadcast the news • Syn:circulate , circularize , circularise , distribute , disseminate , broadcast , spread , diffuse , disperse , pass around• Derivationally related forms:dispersive sầu (for: disperse ), dispersion (for: disperse ), dispersal (for: disperse ), diffusive (for: diffuse ), diffusion (for: diffuse ), spread (for: spread ), spreading (for: spread ), broadcast (for: broadcast ), propagation , propagator , disseminative (for: disseminate ), dissemination (for: disseminate ), disseminator (for: disseminate ), circular (for: circularise ), circulation (for: circulate ) Hypernyms: publicize , publicise , air , bare Hyponyms:podcast , sow , popularize , popularise , vulgarize , vulgarise , generalize , generalise , carry , run• Verb Group: go around , spread , circulate • Cause: go around , spread , circulate• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s something7. cause to lớn propagate, as by grafting or layering• Derivationally related forms: propagative , propagation , propagator• Topics: plant , flora , plant life • Hypernyms: process , treat Hyponyms: inoculate• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s something8. multiply sexually or asexually• Derivationally related forms: propagative sầu , propagation• Topics: biology , biological science • Hypernyms: reproduce , procreate , multiply Hyponyms: vegetate• Verb Frames:- Something ----s