*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những bội phản ứng hoá học tập sau:

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 (2) CuSO4+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4+ BaCl2 (4) H2SO4+ BaSO3

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2

Các phản bội ứng đều có thuộc pmùi hương trình ion rút gọn gàng là


Một dung dịch đựng 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Na+, x mol Cl- với y molPO43−. Tổng khối lượng những muối hạt rã tất cả trong dung dịch là 2,59 gam. Giá trị của x cùng y theo lần lượt là:


Dung dịch Y đựng Ca2+ 0,1 mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol. Cô cạn hỗn hợp ta thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,025 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và giải pchờ khí NO duy nhất. Giá trị của x là :


Dụng dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+; 0,125 mol Cl- và 0,25 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịch Na2CO3 1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1. Giá trị của V là:


Hoà tung hoàn toàn 16 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg cùng Fe bằng dung dịch HCl 3M. Kết thúc thí nghiệm thu được hỗn hợp Y và 8,96 lít khí H2 (đktc). Để kết tủa làm phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp Y nên vừa đủ 300 ml NaOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã sử dụng là:


Chia hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị không biến thành 2 phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

Phần 1: Hòa tung hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).

Phần 2: Nung trong ko khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit.

Xem thêm: Xác Minh Tài Khoản Bittrex, Hướng Dẫn Đăng Ký, Bảo Mật, Xác Minh

Khối lượng hỗn hợp X là:


Trộn dung dịch cất Ba2+ ; OH− 0,06 mol với Na+ 0,02 mol cùng với dung dịch HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol và Na+. Khối lượng kết tủa nhận được sau khi trộn là:


Dung dịch X đựng 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ cùng 0,3 mol Cl−. Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào cùng đun nhẹ (mang sử H2O cất cánh khá ko xứng đáng kể).Tổng khối lượng dung dịch X với hỗn hợp Ba(OH)2 sau quy trình phản bội ứng giảm đi là:


Dung dịch X đựng các ion: Fe3+ ; SO42 ; NH4+; Cl−. Chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho tác dụng cùng với lượng dư hỗn hợp NaOH , nấu nóng nhận được 0,672 lít khí ở đktc và 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: Tác dụng cùng với lượng dư dung dịch BaCl2 nhận được 4,66 gam kết tủa.

Tổng khối lượng các muối bột khan nhận được Khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)


Cho 22,4 gam các thành phần hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tính năng trọn vẹn với hỗn hợp BaCl2. Sau phản nghịch ứng chiếm được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn hỗn hợp thì thu được từng nào gam muối bột clorua khan?


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kyên ổn loại. Và giải pchờ khí NO duy nhất. Mối liện hệ giữa x và y là:


Dung dịch B đựng tía ion K+; Na+; PO43-. 1 lít dung dịch B công dụng với CaCl2 dư chiếm được 31 gam kết tủa. Mặt không giống nếu như cô cạn 1 lít dung dịch B thu được 37,6 gam chất rắn khan. Nồng độ của 3 ion K+; Na+; PO43- lần lượt là:


Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, tất cả bao nhiêu chất tác dụng được với hỗn hợp Ba(HCO3)2?


Trộn các cặp hỗn hợp những chất sau cùng với nhau:

1) NaHSO4 + NaHSO3 2) Na3PO4 + K2SO4

3) AgNO3 + Fe(NO3)2 4) C6H5ONa + H2O

5) CuS + HNO3 6) BaHPO4 + H3PO4

7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng) 8) Ca(HCO3)2 + NaOH

9) NaOH + Al(OH)3 10) MgSO4 + HCl.

Số làm phản ứng xảy ra là


Cho hàng những chất: H2SO4,KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số hóa học vào dãy chế tạo ra thành kết tủa lúc bội nghịch ứng cùng với hỗn hợp BaCl2 là


Phương trình phân tử: BaHPO4 + H2SO4 →BaSO4 ↓+ H3PO4 khớp ứng với phương thơm trình ion thu gọn nào sau đây?


Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức quan hệ tình dục thân x, y , z, t được xác minh là:


Các dung dịch riêng rẽ biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được viết số bỗng dưng (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số thí điểm, tác dụng được khắc ghi trong bảng sau: