thọ đài·điện·cung thất·dinch thự·dinh·phủ·nơi sống thiết yếu thức·phủ đệ·Cung điện


*

*

*

In September 1932, a senior prince threatened the king"s abdication if a permanent constitution did not grant the palace greater power.

Bạn đang xem: Palace là gì


Tháng 9/1932 một hoàng tử cấp cao đang đe dọa Quốc vương vãi sẽ thoái vị nếu như Hiến pháp quán triệt Hoàng gia có quyền lực tối cao lớn hơn.
During their second-ever television appearance (in an episode of The Hollywood Palace hosted by Diamãng cầu Ross và the Supremes), the Jackson 5 performed "I Want You Back" along with Sly và the Family Stone"s "Sing a Simple Song," The Delfonics" "Can You Rethành viên," and James Brown"s "There Was a Time".
Trong lần trang bị nhì xuất hiện thêm trên tivi (vào công tác The Hollywood Palace dẫn vày Diana Ross và the Supremes), đội Jackson 5 mô tả "I Want You Back" cùng với "Sing a Simple Song" của Sly và the Family Stone, "Can You Remember" của The Delfonics" với bài hát của James Brown có tên "There Was a Time".
Also referred khổng lồ as a Palace church or Palace chapel, it was commissioned by Roger II of Sicily in 1132 lớn be built upon an older chapel (now the crypt) constructed around 1080.
Nhà nguyện này được ủy quyền do Roger II của Sicilia trong thời gian 1132 được kiến tạo sau khoản thời gian một nhà nguyện cũ (nay là hầm mộ) được kiến tạo bao phủ 1080.
It consists of a defensive zone, the Alcazabố, together with others of a residential & formal state character, the Nasrid Palaces &, lastly, the palace, gardens & orchards of the Generalife.
Nó bao gồm vùng đảm bảo, Alcazaba, cùng rất các vùng định cư, cung điện Nasrid, với cuối cùng là cung năng lượng điện, sân vườn và vườn cửa cây của El Generalife.
Says the account: “Then the king said to Ashpenaz his chief court official lớn bring some of the sons of Israel và of the royal offspring & of the nobles, children in whom there was no defect at all, but good in appearance và having insight into lớn all wisdom & being acquainted with knowledge, & having discernment of what is known, in whom also there was ability to stvà in the palace of the king.”—Daniel 1:3, 4.
Sự trần thuật nói: “Vua truyền đến Át-bê-mãng cầu, là người làm cho đầu các hoạn-quan liêu bản thân, rước trong con-chiếc Y-sơ-ra-ên, trong chiếc vua, và vào mặt hàng quan tiền sang, nhưng mà mang đến mấy kẻ trai tphải chăng không tồn tại tật-nguyền, mặt-mày xinh-giỏi, tập mọi sự khôn-ngoan, biết cách-trí, đầy đủ sự thông-phát âm khoa-học, hoàn toàn có thể đứng chầu trong cung vua”.—Đa-ni-ên 1:3, 4.
Rodgers said that Lucas gave her only general instructions about the scene in Jabba"s palace, but wanted a special costume.
Rodgers nói rằng Lucas chỉ giải đáp cô một vài điểm của chình họa thọ đài Jabbố, nhưng lại ông ý muốn một cỗ bộ đồ đặc biệt quan trọng.
An Air Operation Center was established in each of Laos" five sầu military regions, with the personnel being recruited via the U. S. Air Force"s Palace Dog program.
Trung trung ương chuyển động hàng không được thành lập và hoạt động tại 5 quân khu của Lào với nhân viên được tuyển chọn chiêu tập thông qua chương trình Palace Dog của Không quân Mỹ.
Of more interest is the large collection of paintings "borrowed" from the Hermitage by Grvà Duke Romanov to lớn decorate his palace in exile in Tashkent, & never returned.
Được quyên tâm nhiều hơn thế là bộ sưu tầm mập những bức tranh "mượn" từ Hermitage vì Grvà Duke Romanov nhằm trang trí cung điện của ông lưu vong tại Tashkent, cùng không lúc nào trở lại.
The prince travelled onward to Bolougne by another special train, provided this time by the Italian government, & arrived at Buckingđam mê Palace only nine days after leaving Dar es Salaam.

Xem thêm: Các Mã Chứng Khoán Ngành Dược : Cổ Phiếu Ngành Dược "Hụt Hơi"


Hoàng tử thường xuyên đi cho Bolougne bởi một chuyến tàu hỏa đặc biệt quan trọng do nhà nước Ý sắp xếp, với đang về mang đến cung điện Buckingđam mê chỉ chín ngày sau khi rời Dar es Salaam.
As a result, from 6 February khổng lồ 15 May 1933, the Palace Museum"s 13,491 crates và 6,066 crates of objects from the Exhibition Office of Ancient Artifacts, the Summer Palace & the Imperial Hanlin Academy were moved in five groups lớn Shangnhì.
Kết quả là, tự 6 mon 2 - 15 tháng 5 năm 1933, 13.491 thùng hiện đồ của Bảo tàng Cố cung với 6.066 thùng khác tự Vnạp năng lượng phòng Triển lãm hiện tại vật thượng cổ tại Di Hòa Viên cùng Quốc tử giám đã làm được tạo thành 5 đợt gửi cho Thượng Hải.
Excavations at the site of Avaris by Manfred Bietak have shown that Ahmose had a palace constructed on the site of the former Hyksos capital city"s fortifications.
Các cuộc khai thác tại di chỉ Avaris được tiến hành do Manfred Bietak vẫn chỉ ra rằng Ahmose sẽ mang lại kiến thiết một cung điện bên trên địa điểm vốn là pháo đài trang nghiêm kinh đô cũ của tín đồ Hyksos.
One of the bombs exploded cthảm bại khổng lồ Jaipur"s most famous landmark, the historic Hawa Mahal (palace of winds).
I often wondered then what it would be like lớn enter the palace, but the thought of ever doing so seemed wildly remote.
Lúc đó, tôi thường từ hỏi nếu tôi được đi thăm dinc thự đó thì vẫn như thế nào, nhưng ý suy nghĩ được thiết kế điều đó dường như thể hoang tưởng.
Fifty effects artists và lighting artists worked together on the technology lớn create "one single shot" in which Elsa builds her ice palace.
Năm mươi họa sĩ hiệu ứng với họa sĩ ánh sáng thuộc thao tác nhằm cách tân và phát triển technology giao hàng việc tái tạo ra "một phân cảnh duy nhất" là chình họa Elsa xây lâu đài băng.
The palace had been enlarged over the course of time lớn make way for the growing needs of an increasingly powerful administration.
The title of Front Palace, which was first created in 1688 by King Petraphụ thân of Ayutthaya was thus abolished & replaced with an heir apparent, whose succession is to be based on the principle of male primogeniture.
Tiêu đề của cung điện vùng phía đằng trước, lần trước tiên được tạo thành vào thời điểm năm 1688 bởi vì vua Petraphụ thân Ayutthaya được điều đó, bị huỷ bỏ với thay thế sửa chữa bởi một fan thừa kế, người thừa kế là nên dựa vào phép tắc quyền con trưởng phái mạnh.
She was born outside the Gr& Palace, because of an ancient tradition: Her mother was not allowed lớn give birth inside the palace until the prince succeeded lớn the throne.
Cô được hình thành bên ngoài Gr& Palace, bởi vì một truyền thống cuội nguồn cổ xưa: bà bầu của cô ý đã không được phxay hỗ trợ mang lại sinc bên trong cung điện cho đến Khi hoàng tử kế vị nsợi kim cương.
Cleopatra was then allowed to embalm & bury Antony within her tomb before she was escorted khổng lồ the palace.
Cleopatra kế tiếp đã có được cho phép ướp xác với táng Antonius phía bên trong lăng tuyển mộ của bà trước lúc bà được hộ tống cho tới cung điện.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M