Nhập học giờ Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học tập là ngày tựu trường của sinc viên khi trúng tuyển vào những ngôi trường đại học thông qua thẳng hay trực tuyến đường.

Bạn đang xem: Nhập học tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: Ngày nhập học giờ anh là gì

Nhập học tập tiếng Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học tập là ngày vào học được ngôi trường thông báo trước mang lại sinch viên lúc nhập học.


*

lúc học sinh được trúng tuyển vào các ngôi trường học sinh ước muốn. Các trường đại gọc đang đưa giấy báo trúng tuyển cùng ngày nhập học tập đến học sinh.

Từ vựng giờ Anh chủ đề dạy dỗ.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, chứng từ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: Bằng cấp cho.

*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: Sở dạy dỗ.

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: Sở môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: Chủ nhiệm bộ môn, trưởng bộ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào tạo ra.

Pass /pæs /: Điểm mức độ vừa phải.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm hơi.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm tốt.

Pass (an exam) /pæs/: Đỗ.

Xem thêm: " In The Sense Of Là Gì ? Những Từ Đẹp Nhất Trong Tiếng Anh In The Sense Có Nghĩa Là Gì

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy knhị sinh.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: Học lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): Học kỳ.

Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): Ký túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ xuất sắc nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: Số lượng học sinh nhập học.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học tập.

Một số mẫu câu giờ đồng hồ Anh về nhập học.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 and 2006.

Do kỹ năng tiếp cận giáo dục tăng lên, Tỷ Lệ nhập học tập tăng gấp hai từ thời điểm năm 1996 đến năm 2006.

The enrollment rate of Chinese classes at university cấp độ increased by 51% from 2002 lớn năm ngoái.

Tỷ lệ nhập học tập những lớp giờ Trung sống cấp ĐH đã tiếp tục tăng 51% từ năm 2002 mang đến năm năm ngoái.

Bài viết nhập họcgiờ đồng hồ Anh là gì đượctổng hợp vì cô giáo trung tâm tiếng Anh csmaritimo-online.com.điện thoại.