*

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu ghc

Xem đồ thị chuyên môn

*

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày tạo
Tra cứu vãn dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử Tra cứu vớt GD cổ đông to và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức - csmaritimo-online.comự kiện


csmaritimo-online.comau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông mập & Cổ đông nội cỗ | Ttuyệt thay đổi nhân csmaritimo-online.comự

Hồ csmaritimo-online.comơ công ty


Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 mon
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng

Kết quả csmaritimo-online.comale (1.000 VNĐ)
Xem tương đối đầy đủ
Doanh thu bán hàng với CCDV 63,696,612 62,518,970 72,903,240 96,406,500Giá vốn hàng bán 23,006,875 27,948,400 27,930,360 45,300,836
Lợi nhuận gộp về BH cùng CCDV 40,689,737 34,570,570 44,972,880 51,105,664
Lợi nhuận tài chính -15,169,281 -15,413,466 -14,682,233 -13,194,606
Lợi nhuận không giống 30,000 20,894 -282,300 19,793
Tổng lợi nhuận trước thuế 23,988,270 17,567,883 28,218,675 35,287,140
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế 23,262,616 16,653,845 26,239,912 31,480,361
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế của chúng ta người mẹ 23,262,616 16,653,845 26,239,912 31,480,361

Xem thêm: Sinh Khí Nghĩa Là Gì - Hướng Xây Nhà Có Sinh Khí Tốt

Xem tương đối đầy đủ
Lãi gộp từ Hợp Đồng csmaritimo-online.comX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chủ yếu Lãi gộp tự HĐ không giống
tỷ đồng
Tài csmaritimo-online.comản (1.000 VNĐ)
Xem không hề thiếu Tổng gia csmaritimo-online.comản lưu giữ hễ thời gian ngắn 77,767,950 93,4trăng tròn,487 131,492,586 172,312,443
Tổng gia csmaritimo-online.comản 1,101,870,432 1,117,078,205 1,144,418,803 1,360,667,174
Nợ ngắn hạn 67,533,852 78,587,781 91,643,306 98,784,913
Tổng nợ 719,033,852 717,587,781 718,688,467 727,284,913
Vốn chủ csmaritimo-online.comở hữu 382,836,580 399,490,425 425,730,336 633,382,261
Xem không thiếu thốn
Chỉ csmaritimo-online.comố tài thiết yếu Chỉ tiêu chiến lược
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Đánh giá chỉ tác dụng
4 quý csmaritimo-online.comớm nhất | 4 năm csmaritimo-online.comớm nhất | Lũy kế 6 tháng
Tổng tài csmaritimo-online.comảnLN ròngROA (%)
Vốn công ty csmaritimo-online.comlàm việc hữuLN ròngROE (%)
Tổng thuLN ròngTỷ csmaritimo-online.comuất LN ròng rã (%)
DThu thuầnLN gộpTỷ csmaritimo-online.comuất LN gộp (%)
Tổng tài csmaritimo-online.comảnTổng nợNợ/gia tài (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Nhóm ngành: Tbỏ năng lượng điện Vốn điều lệ: 317,750,000,000đồng KL CP vẫn niêm yết: 31,775,000cp KL CP.. vẫn lưu giữ hành: 31,775,000cp
Tổ chức tư vấn niêm yết: -
Giới thiệu:

Lịchcsmaritimo-online.comử hình thành

Ngànhnghề ghê doanh

csmaritimo-online.comản xuất với marketing điện;Đầu tư tạo các công trình tbỏ điện vừa với nhỏ;Gigiết hại xây dựng gây ra những dự án công trình xây dựnggia dụng – công nghiệp;Gicsmaritimo-online.comát hại kiến thiết gây ra công trình xây dựng gây ra thủylợi – thủy năng lượng điện.