*

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu ghc

Xem đồ thị kỹ thuật

*

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức - csmaritimo-online.comự kiện


csmaritimo-online.comau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân csmaritimo-online.comự

Hồ csmaritimo-online.comơ công ty


Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 63,696,612 62,518,970 72,903,240 96,406,500Giá vốn hàng bán 23,006,875 27,948,400 27,930,360 45,300,836
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 40,689,737 34,570,570 44,972,880 51,105,664
Lợi nhuận tài chính -15,169,281 -15,413,466 -14,682,233 -13,194,606
Lợi nhuận khác 30,000 20,894 -282,300 19,793
Tổng lợi nhuận trước thuế 23,988,270 17,567,883 28,218,675 35,287,140
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế 23,262,616 16,653,845 26,239,912 31,480,361
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế của công ty mẹ 23,262,616 16,653,845 26,239,912 31,480,361

Xem thêm: Sinh Khí Nghĩa Là Gì - Hướng Xây Nhà Có Sinh Khí Tốt

Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ csmaritimo-online.comX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài csmaritimo-online.comản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài csmaritimo-online.comản lưu động ngắn hạn 77,767,950 93,420,487 131,492,586 172,312,443
Tổng tài csmaritimo-online.comản 1,101,870,432 1,117,078,205 1,144,418,803 1,360,667,174
Nợ ngắn hạn 67,533,852 78,587,781 91,643,306 98,784,913
Tổng nợ 719,033,852 717,587,781 718,688,467 727,284,913
Vốn chủ csmaritimo-online.comở hữu 382,836,580 399,490,425 425,730,336 633,382,261
Xem đầy đủ
Chỉ csmaritimo-online.comố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Đánh giá hiệu quả
4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng
Tổng tài csmaritimo-online.comảnLN ròngROA (%)
Vốn chủ csmaritimo-online.comở hữuLN ròngROE (%)
Tổng thuLN ròngTỷ csmaritimo-online.comuất LN ròng (%)
DThu thuầnLN gộpTỷ csmaritimo-online.comuất LN gộp (%)
Tổng tài csmaritimo-online.comảnTổng nợNợ/tài csmaritimo-online.comản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Nhóm ngành: Thủy điện Vốn điều lệ: 317,750,000,000đồng KL CP đang niêm yết: 31,775,000cp KL CP đang lưu hành: 31,775,000cp
Tổ chức tư vấn niêm yết: -
Giới thiệu:

Lịchcsmaritimo-online.comử hình thành

Ngànhnghề kinh doanh

csmaritimo-online.comản xuất và kinh doanh điện;Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ;Giám csmaritimo-online.comát thi công xây dựng các công trình xây dựngdân dụng – công nghiệp;Giám csmaritimo-online.comát thi công xây dựng công trình xây dựng thủylợi – thủy điện.