Mercifully, they were taught the gospel, repented, và through the Atonement of Jesus Christ became spiritually much stronger than Satan’s enticements.

Bạn đang xem: Entice là gì


Khoan dung cầm, chúng ta được giảng dạy cho hồi âm, đã ân hận cải, với qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô trnghỉ ngơi buộc phải vững mạnh dạn về phần thuộc linh rộng đối với đầy đủ cám dỗ của Sa Tan.
10 Consider the words recorded at James 1:14, 15, which reads: “Each one is tried by being drawn out & enticed by his own desire.
“Vines và Figs and Pomegranates” After leading his people in the wilderness for 40 years, Moses mix an enticing prospect before them —that of eating the fruitage of the Promised L&.
“Dây nho, cây vả, cây lựu” Sau 40 năm dẫn dắt dân Israel trong đồng vắng ngắt, Môi-se gợi ra một cảnh hay diệu trước mắt họ—nạp năng lượng trái cây của vùng Đất Hứa.
(James 1:14) If our heart gets enticed, it may, in effect, wave sin enticingly before us, making it appear attractive sầu & harmless.
(Gia-cơ 1:14) Nếu lòng họ bị cám dỗ, nói theo cách khác là nó lôi cuốn họ, làm cho phần đông đê mê muốn lỗi lầm trông lôi cuốn với vô hại.
If our testimonies are weak & our conversion superficial, the risk is much greater that we will be enticed by the false traditions of the world to make poor choices.
Nếu triệu chứng ngôn của họ còn yếu ớt với sự cải đạo của bọn họ hời hợt, thì họ sẽ sở hữu được nguy cơ tiềm ẩn nhiều hơn là đang bị lôi cuốn vị phần đa truyền thống lịch sử sai lạc của trần thế để sở hữu phần đa chọn lựa sai lạc.
Each of us should consider seriously and ponder prayerfully how we can reject the devil’s enticements and righteously “apply unto it,” even the spirit of revelation, in our personal lives và families.
Mỗi người bọn họ rất cần phải tráng lệ Để ý đến cùng thực tình suy ngẫm biện pháp bạn có thể bác vứt số đông cám dỗ của quỷ dữ và “hãy thực hiện ân tứ đọng đó” một biện pháp tức thì chủ yếu, ấy là niềm tin mang khải trong cuộc sống cá nhân và gia đình của bọn họ.
Add in societal expectations regarding female attractiveness và what "s appropriate in the workplace , & that makes it very enticing for women to lớn spkết thúc much more for high-over clothing , cosmetic items , personal care & , in extreme cases , cosmetic surgery .
Cộng với Việc làng hội ưng ý sự lôi cuốn của fan đàn bà và hầu hết gì tương thích ngơi nghỉ chỗ thao tác làm việc , thì vụ việc cái đẹp thôi thúc thiếu nữ chi tiêu nhiều hơn nữa vào phần đông bộ quần áo cao cấp , hầu như món mặt hàng mỹ phẩm , chăm sóc cá thể cùng , vào trường phù hợp quan trọng , là vào phẫu thuật thẩm mỹ .
When the Devil tried lớn entice Jesus Christ over khổng lồ his selfish way of thinking, Jesus firmly responded: “It is written, ‘Man must live, not on bread alone, but on every utterance coming forth through Jehovah’s mouth.’” —Matthew 4:4.
Khi Ma-quỉ cám dỗ Giê-su cùng với các ý tưởng ích kỷ, Giê-su đang trả lời một biện pháp cương cứng quyết: “Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng đề xuất chỉ nhờ bánh mà lại thôi, song dựa vào rất nhiều tiếng nói ra tự mồm Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4).

Xem thêm:


Eurongười chơi said the graphics engine "does little khổng lồ entice you deep enough", & GameSpot said that conversations with NPCs feel more lượt thích "consulting a travel guidebook for Calradia than actually speaking khổng lồ a human being".
Eurongười chơi cho biết thêm, engine bối cảnh "chỉ đầy đủ cho chính mình nhấn sâu vô hơn nữa", với GameSpot nhận định rằng, những cuộc hội thoại với hầu như NPC có cảm xúc y như "thà tìm hiểu thêm một cuốn nắn sách chỉ dẫn du ngoạn cho tới Calradia còn rộng là thủ thỉ với một nhỏ người".
For forty days before the execution took place, a herald went forth và cried, "He is going forth khổng lồ be stoned because he has practised sorcery và enticed Israel to lớn apostasy.
Suốt tư mươi ngày trước cuộc hành hình, một bạn tiên báo đến than khóc, "Người sắp đến bị ném đá bởi vì người sẽ đuổi quỷ và xúi giục dân Israel bội đạo.
Answer the following question in your scripture study journal: In what ways are you seeking to lớn yield lớn the enticings of the Holy Spirit in your life?
Trả lời câu hỏi tiếp sau đây vào nhật cam kết ghi chép việc học thánh thỏng của những em: Về các phương thơm diện làm sao những em đã tìm kiếm giải pháp Chịu đựng theo gần như sự khuyên ổn dỗ của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của các em?
We know that the carnal or natural man is “an enemy to God ... unless he yields lớn the enticings of the Holy Spirit.”
Chúng ta biết rằng nhỏ tín đồ xác giết mổ hoặc nhỏ bạn vạn vật thiên nhiên chính là “một kẻ thù của Thượng Đế ... trừ phi bạn ấy chịu theo hầu như sự khuyên dỗ của Đức Thánh Linh.”
6 To avoid being enticed by such immoral thinking, we vì well to lớn consider what Jehovah, by means of his prophet Malachi, said to the people of Israel: “‘This is the . . . thing that you people vì, this resulting in covering with tears the altar of Jehovah, with weeping and sighing, so that there is no more a turning toward the gift offering or a taking of pleasure in anything from your h&.
6 Để tránh bị đều bốn tưởng vô luân như thế dụ dỗ, họ đề xuất cẩn thận điều mà Đức Giê-hô-va nói cùng với dân tộc Y-sơ-ra-ên qua nhà tiên tri Ma-la-chi: “Các ngươi lại còn giúp sự nầy: những ngươi mang nước mắt, khóc-lóc, than-thsinh hoạt nhưng che-tủ bàn-thờ Đức Giê-hô-va, đề nghị nỗi Ngài không nhìn mang đến của-lễ nữa, với ko vui miệng nhấn đem vật dâng vì tay những ngươi.
Shoujo manga, aimed at female readers, also includes bạn service, such as showing male characters "half-naked & in enticing poses".
Shoujo manga, nhắm vào phái đẹp, cũng bao hàm tín đồ service, chẳng hạn như thể hiên nhân vật nam "chào bán khỏa thân cùng trong cố quyến rũ".
In Mosiah, King Benjamin instructs us that we will be a natural-man enemy of God until we yield lớn the enticings of the Holy Ghost through our patience, plus other virtues (see Mosiah 3:19).
Trong Mô Si A, Vua Bên Gia Min chỉ dạy dỗ cho bọn họ rằng chúng ta vẫn là nhỏ người thiên nhiên, quân thù của Thượng Đế trừ phi bọn họ Chịu theo mọi sự khuim dỗ của Đức Thánh Linh phụ thuộc vào tính kiên nhẫn của chính bản thân mình và những đức tính khác (xin xem Mô Si A 3:19).
Những người chỉ đạo bội đạo là bẫy và lưới mang lại dân Y-sơ-ra-ên, lôi cuốn dân này vào Việc thờ biểu tượng.
“Today,” my brother Peter points out, “as never before, we are surrounded by many distractions và material enticements.
Peter nhấn xét: “Ngày nay hơn bao giờ hết, bọn họ bị phong toả bởi vì rất nhiều cám dỗ về đồ vật chất và giải trí.
Affiliate Marketing makes extensive sầu use of this business Mã Sản Phẩm, as many products are promoted as having a "free" trial, that entice consumers to lớn sample the hàng hóa and pay only for shipping and handling.
Tiếp thị link thực hiện rộng rãi quy mô sale này, bởi nhiều sản phẩm được quảng bá là có phiên bản dùng demo "miễn phí", lôi kéo quý khách rước mẫu sản phẩm và chỉ còn trả tiền nhằm tải cùng xử lý.
* According khổng lồ Mosiah 3:19, what does yielding to the enticings of the Holy Spirit lead us lớn bởi vì & become?
* Theo Mô Si A 3:19, bài toán Chịu đựng theo mọi sự khuyên dỗ của Đức Thánh Linc dẫn dắt chúng ta làm điều gì và trở nên bạn như vậy nào?
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M