Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

edge
*

edge /edʤ/ danh từ lưỡi, cạnh sắc (dao...); tính sắcknife has no edge: dao này không sắc bờ, gờ, cạnh (hố sâu...); rìa, lề (rừng, cuốn nắn sách...) đỉnh, sống (núi...) (như) knife-edge (nghĩa bóng) chứng trạng nguy khốn; thời gian gay go, cơ hội lao đaolớn be on edge bực mình dễ cáukhổng lồ have sầu the edge on somebody: (từ bỏ lóng) ở cụ lợi thế aito set someone"s teeth on edge tạo nên ai bực mình; tạo nên ai tua người; tạo cho ai gớm tởmto lớn take the edge off one"s appetite khiến cho nạp năng lượng mất ngon tạo cho đỡ đóito take the edge off someone"s argument tạo cho bề ngoài của ai mất sắc cạnh ngoại hễ từ mài dung nhan, giũa sắt viền (áo...); có tác dụng bờ mang lại, làm cho gờ cho, làm cạnh cho xen (cái gì, câu...) vào, len (bản thân...) vào; dịch dần vàokhổng lồ edge one"s way inkhổng lồ a job: len lách vào một công việc gì nội động từ đi né lên, lách lênto edge away khoan thai dịch xa ra (mặt hàng hải) ra đi ralớn edge off mài mỏng mảnh (lưỡi dao...) (như) khổng lồ edge awayto lớn edge on shop, thúc giục
danh từ o gờ, rìa, đường viền; size (bản đồ); sống (núi) động từ o mài sắc § dividing edge : rìa phân loại, giới hạn phân chia § drill edge : răng lưỡi khoan § knife edge : lưỡi dao (của cân) § reef edge : gờ của ám tiêu § shelf edge : rìa kế bên thềm lục địa, gờ thềm lục địa § straight edge : thước chữ T, êke kxay § stratigraphic top edge : giới hạn trên của địa tầng § edge lease : vùng đất rìa Vùng đất gồm dầu khí ở oắt giới một mỏ Chỗ tiếp xúc dầu/nước hoặc khí/nước nằm ở dưới khoảng đất này § edge player : người thử khoan vùng rìa Người hoặc đơn vị gánh nhận vùng đất và khoan giếng quanh vùng rìa của mỏ dầu § edge values : điểm lộ dầu Các điểm tập trung cao độ của hiđrocacbon trên mặt đất, sinh ra vày vi thấm rỉ ở trên chỗ tiếp xúc dầu/nước trên bể chứa dưới đất § edge water : nước rìa Nước tự vì có ở biển vỉa chứa dầu hoặc khí § edge well : giếng ven rìa Giếng khoan xuống sườn của một cấu tạo hoặc oắt con giới ngoại trừ của một vỉa sản xuất Giếng ven rìa gọi là giếng biên mỏ thường gần chỗ tiếp xúc dầu/nước
*

*

*

edge

Từ điển Collocation

edge noun

1 place where sth ends

ADJ. top the top edge of the picture frame | bottom, lower | inner, inside | outer, outside | front | northern, southern, etc. | very Erosion has left the house perched on the very edge of the cliff. | cliff, water"s A row of boats was beached at the water"s edge.

VERB + EDGE reach We had reached the edge of the maps & didn"t know which way to go. | skirt The road skirts the western edge of the forest.

PREP.. along the ~, around/round the ~ Smoke was making its way around the edges of the door. | at the ~ Soon we were at the edge of the woods. | on the ~ She sat on the edge of her bed. | over the ~ The car rolled over the edge of the cliff.

PHRASES right on the edge They live sầu right on the edge of town.

2 sharp side of sth

ADJ. sharp | cutting | serrated a knife with a serrated edge | jagged, ragged, rough | smooth | blunt

VERB + EDGE sharpen

3 advantage

ADJ. competitive | slight | decided

VERB + EDGE give sb/sth | gain, have sầu to lớn gain a competitive sầu edge over rival suppliers

PREP.. ~ over The intensive training she had done gave her the edge over the other runners.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Edge nghĩa là gì

a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object

he rounded the edges of the box

a slight competitive sầu advantage

he had an edge on the competition

v.

Xem thêm:

provide with an edge

edge a blade


Microsoft Computer Dictionary

n. Acronym for Enhanced Data Rates for Global Evolution or Enhanced Data Rates for GSM và TDMA Evolution. A third-generation enhancement lớn the Global System for điện thoại Communications (GSM) wireless service, which allows data, multimedia services, và applications lớn be delivered on broadbvà at rates up to lớn 384 Kbps.

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In graphics, a border joining two polygons. 2. In data structures, a liên kết between two nodes on a tree or graph. See also graph, node (definition 3), tree.

English Synonym và Antonym Dictionary

edges|edged|edgingsyn.: border bound fringe