draft
 Dự thảo hiến pháp
 Draft constitution
 Dự thảo thích hợp đồng
 Draft agreement/contract
■ draft
bản dự thảo: draft
bản dự thảo cuối cùng: final draft
bạn dạng dự thảo phù hợp đồng: draft agreement
dự thảo (các) điều khoản: draft provisions
dự thảo (dự án) luật: draft bill
dự thảo planer tài chính quốc dân: draft national economic plan
dự thảo nghị quyết: draft resolution
dự thảo tiêu chuẩn: draft standard
dự thảo trưng cầu ý kiến: exposure draft
hiệp định dự thảo: draft agreement
bạn dạng dự thảo
■ preliminary scheme
bản dự thảo tài chính
■ pro forma
dự thảo phù hợp đồng
■ ad referendum contract
dự thảo phù hợp đồng
■ contract to lớn contract
dự thảo khí cụ ngân sách
■ bill of budget
dự thảo ngân sách
■ budget
dự thảo ngân sách
■ budgeting
dự thảo ngân sách
■ finance bill
dự thảo chi phí, ân hận phiếu tài chính
■ finance bill
dự thảo nghị trình
■ tentative agenda
dự thảo nghị trình, lịch trình nghị sự tạm
■ tentative agenda
đúng theo đồng dự thảo
■ drafted contract
quy trình dự thảo ngân sách
■ budgeting
■ project plan
■ projections
Tiêu chuẩn chỉnh quốc tế về dự thảo ở đầu cuối (ISO)
■ Final Draft International Standard (ISO) (FDIS)
bạn dạng dự thảo
■ draft
sự dự thảo tổng ngân sách
■ gross budgeting (staff cost)
xây cất và dự thảo sử dụng máy tính
■ Computer Aided Design & Drafting (CADD)
tiêu chuẩn nước ngoài dự thảo
■ Draft International Standard (DIS)