Đề thi Tiếng Anh lớp 7 học kì 2 2021 - Đề hàng đầu bao gồm lời giải chi tiết cho từng dạng bài xích tập và góp học viên khối hệ thống lại kiến thức đã học tập, ôn tập tốt nhằm đạt tác dụng cao trong kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 2


Kì thi cuối học kì 2 tới đây, nhu yếu search tìm nguồn tài liệu ôn thi thiết yếu thống có giải mã chi tiết của các em học sinh là cực kỳ Khủng. Thấu phát âm điều đó, Cửa Hàng chúng tôi đang dày công sưu tầm Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Tiếng Anh 2021 (Đề số 1) có câu trả lời và lời giải chi tiết. Hỗ trợ các em làm cho quen cùng với cấu trúc thi new của đề thi môn Tân oán lớp 9 thuộc các dạng bài tập thường mở ra. Mời những em cùng quý thầy cô theo dõi đề tại trên đây.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 2021 - Đề số 1

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A. Breakfast B. Teacher C. East D. Please

2. A. Children B. Church C. Headache D. Beach

3. A. See B. Salternative text C. Small D. Sugar

4. A. Mother B. Thirteen C. Father D. Then

II. Circle the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each of the following sentences.

1. Phuong doesn’t like football và …… Mai.

A. so is B. so does

C. does so D. neither does

2. These papayas aren’t ripe and ….. are the pineapples.

A. so B. too

C. neither D. either

3. The dirt from vegetables can make you ……...

A. bored B. tired

C. sick D. well

4. You must vị your homework more ……. in the future.

A. careful B. care

C. careless D. carefully

5. You should ……. early if you want to lớn do morning exercise.

A. get up B. getting up

 C. to get up D. to lớn getting up

6. Hoa is a ….. worker.

A. hardly B. hard

C. more hard D. most hard

7. Last night we didn’t watch the film on TV because it was ……..

A. bore B. bored

C. boring D. boredom

8. Mai enjoys ….. seafood with her parents.

A. to eat B. eating

C. eat D. lớn eating

III. Supply the correct forms of the verbs in brackets.

1. He (wash)………………………….the dishes every day.

2. We (play)…………………………volleyball tomorrow

3. She (not watch) …………………TV last night.

4. ……… they (go) …………………….to school now?

IV. Write the sentences. Use the cue words.

1. I /not like/ read books

…………………………………………………………………………………….

2.

Xem thêm: Facebook Không Vào Được Trang Facebook Thành Công 100%

He / be/ good/ soccer/ player./ He/ play/ soccer/ good.

…………………………………………………………………………………….

3. Mai / prefer/ meat/ fish.

…………………………………………………………………………………….

4. They /prefer/ listen/ music/ watch / TV

…………………………………………………………………………………….

5. He /do/ homework/ last night.

…………………………………………………………………………………….

6. Hoa/ not go/ school/ yesterday/ because/ she/ be/ sick.

…………………………………………………………………………………….

V. Read the passage carefully then answer questions.

In 1960s, most people in Vietphái nam did not have sầu a TV mix. In the evening, the neighbors gathered around the TV. They watched until the TV programs finished. The children might play with their friends & the older people might talk together. Vietnam giới is different now. Many families have a TV phối at trang chủ & the neighbors don’t spkết thúc much time together.

Questions:

1. Did most people have a TV mix in 1960s?

→………………………………………………………………………………

2. How long did they watch TV programs?

→………………………………………………………………………………

3. What might the children do?

→………………………………………………………………………………

4. What might the older people do?

→………………………………………………………………………………

Đáp án đề Tiếng Anh lớp 7 học tập kì 2 - Đề số 1

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A 2. C 3. D 4. B

II. Circle the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each of the following sentences.

1. D 2. C 3. C 4. D

5. A 6. B 7. C 8. B

III. Supply the correct forms of the verbs in brackets.

1. washes

2. will/shall play

3. didn’t watch

4. Are ... going?

IV. Write the sentences. Use the cue words.

1. I don’t lượt thích reading books.

2. He is a good soccer player. He plays soccer well.

3. Mai prefers meat to fish.

4. They prefer listening lớn music lớn watching TV

5. He did his homework last night.

6. Hoa didn’t go lớn school yesterday because she was sick

V. Read the passage carefully then answer questions.

1. No, they didn’t.

2. They watched until the TV programs finished.

3. The children might play with their friends.

4. The older people might talk together.

File mua miễn phí đề thi học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 7 - Đề số 1

CLICK NGAY vào đường truyền mặt dưới nhằm tải về đề kiểm tra học tập kì 2 tiếng đồng hồ anh lớp 7 năm 2021 (Đề số 2) file word, tệp tin pdf, hỗ trợ những em ôn luyện giải đề đạt kết quả độc nhất vô nhị.

Tham khảo thêm những đề thi học kì 2 lớp 7 khác:

Ngoài ra những em học viên và thầy cô hoàn toàn có thể bài viết liên quan nhiều tư liệu có ích cung ứng ôn luyện thi môn tiếng anh khác được update thường xuyên trên chuyên trang của Shop chúng tôi.