Lúc có tác dụng đề thi để sở hữu cảm xúc nlỗi thi thật. Bạn hãy áp dụng đồng hồ thời trang báo thức online nhé. Báo thức online này giúp đỡ bạn đếm ngược thời hạn thi cùng rung chuông Lúc không còn giờ đồng hồ thi. Chúc chúng ta thi đạt kết quả tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng anh

1. A. dog B. sunny C. windy D. cloudy

2. A. six B. seven C. school D. ten

3. A. cát B. fish C. bird D. pet

4. A. bedroom B. she C. bathroom D. kitchen

5. A. she B. that C. he D. I

6. A. book B. pen C. TV D. ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have sầu a _______.

A. mèo B. cats C. cates

4. How old _______ you?

A. is B. are C. am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in Da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho Chi Minc City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho Chi Minch city 

 

IV. Look & reorder the words.

*

*

*

 

V. Look và read. Put a tiông chồng (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

Xem thêm: Phim Hài Tết Thời Niên Thiếu Của Trần Hạo Nam, Người Trong Giang Hồ

 

 

VI. Read the passage and select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls và boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. classroom B. schoolyard C. playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys & girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. girls B. boys C. boys & girls

 

ĐÁP ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho Chi Minc citySunny

 

 

IV.

1. windy2. bedroom3. cooking4. cat

 

 

V.

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề kiểm soát, đề thi Tiếng Anh lớp 3 có giải đáp khác:


Một số đề HOT - Mới cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( gồm đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 ( bao gồm đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 ( bao gồm đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 ( bao gồm đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( tất cả đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 2 ( bao gồm đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( gồm đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 ( gồm đáp án)
lúc làm cho đề thi để có cảm xúc như thi thiệt. Quý Khách hãy sử dụng đồng hồ báo thức online nhé. Báo thức online này khiến cho bạn đếm ngược thời gian thi với rung chuông lúc không còn giờ thi. Chúc các bạn thi đạt kết quả tốt!!!