Quý Khách sẽ xem bản rút gọn của tư liệu. Xem với cài ngay phiên bản không thiếu thốn của tài liệu tại đây (82.25 KB, 6 trang )


ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 LỚP 6

NĂM 20trăng tròn - 2021

MƠN TIẾNG ANH CĨ ĐÁP. ÁN

Find the word whose underlined part is pronounced differently fromthe rest.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng anh

1. A. temple B. pretty C. depend D. pencil2. A. elbow B. bowl C. cow D. show3. A. great B. cheap C. peace D. meal

4. A. couches B. boxes C. houses D. tables

Choose A,B,C,D for each gap in the following sentences.

1. Our school ... by green fields.

A. is surrounded

B. is surround

C. surrounds

D. surround

2. My friends want khổng lồ study in a/an ... school because they want to learn English with Englishspeaking teachers there.

A. national

B. international

C. creative


(2)

3. They are healthy. They vì ... everyday.

A. football

B. physics

C. judo

D. breakfast

4... Lan often ... homework after school?

A. Does/do

B. Is/do

C. Does/doing

D. Is/does

5.Hanh is usually early__________ school because she gets up early.

A. on

B. for

C. at

D. to

6. Would you lượt thích to come to lớn my house for lunch?

A. Yes, sure

B. No, I don’t.

C. I’m sorry. I can’t


(3)

7. . Can you ______ the biscuits for me, please?

A. play

B. pass

C. do

D. have

8. Lan has ________________ hair.

A. long blaông xã curly

B. long curly black

C. blaông chồng long curly

D. long blaông chồng curly

9. Lan often --- her xe đạp lớn visit his hometown.

A. drives

B. flies

C. rides

D. goes

10. What would you like to drink now?

---A. No, thank you

B. Yes, please

C. I like to lớn vị nothing


(4)

Put the verbs in brackets in the correct tense form

1. School (finish)--- at 4.30 pm every day.

2. ---you often (eat) ---lunch in the school canteen?

3. Listen! ---they (sing) ---- in the classroom?

4. My family likes (spend) ……….our summer holidays at the seaside.

5. She (have) --- long blaông chồng hair.

Read the passage then answer the questions below.

Hi! I am Vinch. I come from Da Nang, Viet Nam. I lượt thích English và I go lớn English club everyday. Myfriends lượt thích English, too. It is very interesting lớn learn English. My English teacher is great và funny.She always makes our English lessons new and different. A lot of tourists come to Da Nang everyyear, so we have sầu more chances khổng lồ practice our English. This Saturday I am going to Han River withmy parents to watch the international firework competition. I hope I will meet many English peoplethere.

1. Which subject does Vinc like ?

………

2. What does he vày every day?

………

3. Is it interesting lớn learn English?

………

4. Where is Vinch going to lớn this Saturday?

………


(5)

………

Complete each sentence so it means the same as the sentence above sầu.


1. I don’t have sầu a bookshelf in my room.

There---2. The note book is on the book.

Xem thêm: Nhận Mã Xác Minh Qua Google Authenticator Là Phần Mềm Gì? Google Authenticator

The book

---3. The oto is in front of the bus.

The bus

---4. Quang is lazier than Ha.

Ha---5. A city is noisier than a village.

A

village---ĐÁPhường. ÁN

Find the word whose underlined part is pronounced differently fromthe rest.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D;

Choose A, B, C, D for each gap in the following sentences.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - B;

6 - D; 7 - B; 8 - A; 9 - C; 10 - D;


(6)

1 - finishes; 2 - Do ... eat; 3 - are singing; 4 - spending; 5 - has;

Read the passage then answer the questions below.

1 - He likes English.

2 - He goes to lớn English club everyday.

3 - Yes, it is.

4 - He is going to Han river this Saturday.

5 - She is great and funny.

Complete each sentence so it means the same as the sentence above sầu.

1 - There isn"t any bookshelf in my room.

2 - The book is under the notebook.

3 - The bus is behind the oto.

4 - Ha is more hard-working than Quang.

5 - A village is more peaceful/ quiet than a city.

Mời bạn đọc xem thêm tư liệu Tiếng Anh lớp 6 tại đây:

Những bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit: https:upload.123doc.net.comtai-lieu-tieng-anh-lop-6

bài tập Tiếng Anh lớp 6 nâng cao: https:upload.123doc.net.comtieng-anh-pho-thong-lop-6


Tài liệu liên quan


*
Tài liệu thị trường tầm thường châu Á – Bài toán liệu có đáp án? doc 4 556 2
*
Đề thi giỏi nghiệp THPT năm 2013 môn Tiếng Pháp (Hệ chuẩn chỉnh và nâng cao) - Có đáp án 24 337 0
*
Đề thi học kì II môn toán thù lớp 10 lục ngạn một năm học năm trước - 2015(bao gồm đáp án) 3 934 5
*
Đề thi học tập kì i môn sinh học tập 6 Q.1 đô thị hồ nước chí minch năm học tập 2014 2015(gồm đáp án) 3 337 0
*
Đề thi học tập kì 1 môn Anh lớp 7 năm học 2014-năm ngoái (Có Đáp án) 4 1 8
*
Đề thi học kì 1 tất cả câu trả lời môn Tiếng Anh 6 trường trung học cơ sở Hưng Hóa năm năm ngoái 5 715 14
*
Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 ngôi trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh năm học tập 2016 - 2017 có giải đáp 5 866 3
*
Đề thi thân học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 trường trung học phổ thông Minc Phú, Thành Phố Hà Nội năm học tập năm 2016 - 2017 gồm giải đáp 3 842 4
*
Đề thi thân học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Thuận Thành 3, Thành Phố Bắc Ninh năm học tập 2016 - 2017 có lời giải 4 770 5
*
Đề thi thân học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 ngôi trường trung học phổ thông Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học tập năm 2016 - 2017 gồm đáp án 6 868 4
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm vẫn chuẩn bị sẵn sàng cài đặt về


(10.83 KB - 6 trang) - Tải Đề thi học tập kì 1 lớp 6 môn giờ Anh năm 2020 - 2021 - Đề thi tiếng Anh lớp 6 học tập kì 1 bao gồm lời giải
Tải phiên bản không thiếu ngay lập tức
×