Đề cương cứng học kì 2 môn giờ Anh lớp 5 năm 2021 - 2022 giúp các em tổng vừa lòng lại toàn bộ kết cấu ngữ pháp, những dạng bài tập, cùng đề ôn tập học tập kì 2 cho những em học viên lớp 5 củng cố gắng thiệt tốt kiến thức và kỹ năng mang đến bài xích thi cuối học tập kì 2.

Bạn đang xem: Tải đề cương ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng anh theo từng unit

Qua kia, còn khiến cho thầy cô tìm hiểu thêm để giao đề cương ôn tập cuối học tập kì 2 môn Tiếng Anh 5 mang đến học sinh của mình. Chi ngày tiết mời thầy cô và các em học sinh thuộc cài đề cưng cửng ôn tập cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 nhằm chuẩn bị thiệt tinh tế đến kỳ thi thời điểm cuối năm sắp đến tới:


I. Vocabulary:

- like: thích

- some water: 1 ít nước

- work: có tác dụng việc

- a glass of: một ly/ …

- flower: hoa

- house (n): nhà

- have/ has: có

- Sunday (n): chủ nhật

- by train: bởi xe lửa/ ….

- teach: dạy

- teacher: giáo viên

- feel: cảm thấy

- hungry : đói/ …- eat: ăn

- hot: nóng/ …

- weather: thời tiết

- a camping stove: phòng bếp cắm trại

- listen khổng lồ music: nghe nhạc

- go to the movies: đi coi phim

- go fishing: đi câu cá

- bring camera (v): có theo thiết bị ảnh

- classmate (n): chúng ta thuộc lớp

- take some photos (v): chụp ảnh

- swim/ go swimming: đi bơi

- be going to: sẽ

- have sầu a picnic: đi picnic

- tent (n): dòng lều

- camp/go camping: đi cắm trại

- do: làm

- visit (v): thăm, tđam mê quan

- friend (n): bạn

- stay (v): sinh sống lại

- khách sạn (n): khách sạn

- the beach: kho bãi biển

- family (n): gia đình

- weekover (n): cuối tuần

- vacation: kỳ nghỉ

- uncle và aunt: chú/ bác cùng cô/ dì

- read: gọi sách

- season: mùa; summer: mùa hè/ …

- speak: nói

- language: ngôn ngữ


II. Adverb of frequency: (Trạng từ chỉ tần suất)

always: luôn luôn

usually: thường xuyên

often: thường

sometimes: thỉnh thoảng

never: ko bao giờ

I always have dinner at home.

Nam usually plays soccer in the afternoon.

Lan often plays badminton with Mai.

He sometimes goes swimming when it’s hot.

I never go lớn the zoo.

She is never late for school.

- Thường đứng trước rượu cồn từ hay, hoặc sau cồn tự tobe.

III. Tenses: (Các thì)

1. Present simple tense (Hiện tại đơn):

- Diễn tả sự thật, hành động, vụ việc nghỉ ngơi hiện tại

+ To be:

S + am/is/are …

S + am not/is not/are not…

Are/Is .+ S ….?

Yes, S +be/ No, S + be not

+ Ordinary Verbs:

S + V0/ V(s)/ V(es) …

S + don’t/doesn’t + V0

Do/does + S + V0?

No, S + don’t/doesn’t

Yes, S + do/does

- I am a student

- She is a teacher

- He isn"t a teacher.

A: Are you a student?

B: Yes, I am.

A: Is she a teacher?

B: Yes, she is./ No, she isn"t

- I play soccer after school.

- He plays soccer after school.

-I don"t play soccer after school.

- He doesn"t play soccer after school.

2. Present progressive sầu tense (Bây Giờ tiếp diễn):

- Diễn tả hành động vẫn xẩy ra (ngay trong khi sẽ nói)

S + am/is/are + V-ing..

S + am not/is not/are not + V-ing..

Are/Is .+ S + V-ing...?

Yes, S +be/ No, S + be not

- Cách hỏi và vấn đáp ai đó đã có tác dụng gì:

What + are + you/we/they + doing?

→ I am ...../ We are ...../ They are ......

What + is + she/he/Lan+ doing?

→ She is.../ He is .../ She is ...

- Trong câu thường có những trạng từ:

at the moment: ngay trong lúc này

now: bây giờ

right now: ngay bây giờ

- I am watching TV now

- She is reading at the moment.

- They are playing soccer now

a/ What are you doing?

- I am riding my bike.

b/ What is he doing?

- He is playing games

c/ What are they doing?

- They are watching television.

3. Near future tense: (Thì tương lai gần)

- Diễn tả 1 planer, dự tính tới đây sau đây sớm nhất.

- (Be) going to: sắp, đang, dự định.

S + am/is/are + going lớn + V0

- Lan is going to visit Hue this summer vacation

- I am going to go fishing on the weekend


IV. Prepositions of time and position (giới từ chỉ thời gian cùng địa điểm, vị trí):

- on, in, at, next to, near, behind, in front of, to lớn the right of, to lớn the left of, from...lớn, opposite, between...và.

V. Make suggestions: (Lời kiến nghị, rủ rê)

a. Let"s + V0 Ex: Let"sgo swim

b. Why don"t we + V0? Ex: Why don"t we go there by bus.

c. What/How about + V-ing ? Ex: What about going lớn Hue?

d. Would you lượt thích + N/ to V0? Ex: Would you lượt thích some milk?/ Would you like to lớn drink milk?

Bài tập ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

I. ĐỌC

1. My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he is going to visit Ha Long Bay. He is going lớn stay in a small khách sạn near the bay for two days. Then he is going lớn visit Da Lat for three days. Finally, he is going to lớn visit some friends in Ho Chi Minch City. He is going lớn stay there for one day. He is going to walk along Saigon River. He is going to lớn fly trang chủ.

A. Chọn True (T) or False (F)

1. .... Mr. Hung is going lớn visit three cities this summer.

2..... He is going to lớn visit Ha Long Bay first, then Ho Chi Minc City, and finally Da Lat.

3..... He is going to stay in Da Lat for three days.

4..... He is going to lớn travel trang chủ by train.

B. Trả lời câu hỏi

5. Where is Mr. Hung going lớn stay in Ha Long Bay?

→……………… ………………………………........................................

6. Is he going khổng lồ visit some friends in Ho Chi Minc City?

→…………………………………………................................................

2. In Viet Nam, there are four seasons: spring, summer, autumn, winter. In the summer, it is hot và we often play soccer, then go swimming. In winter, it is cold, we always play basketball and never go fishing. In fall, it is cool, we go sailing. In spring, it is warm, we often play volleyball. Our favorite season is fall because the weather is very beautiful.


A. Đọc câu cùng xác định đọc tin dưới là đúng (T) tuyệt là không đúng (F).

1.... It is hot in the summer.

2.... They always play basketball in the spring.

3.... It is cool in the fall và they go sailing.

B. Trả lời câu hỏi sau:

4. What is the weather lượt thích in the spring?

→……………… ………………………………

5. Why vì they lượt thích the fall?

→……………… ………………………………

3. Chọn từ thích hợp trong khung điền vào địa điểm trống nhằm kết thúc đoạn vnạp năng lượng.

favorite does plays or but every

Miss Huong is our teacher. She teaches history. She is tall & thin ..............(1) .......... she is not weak. She ..........(2)............... a lot of sports. Her .................(3)............sports is aerobics. She ............(4).......... aerobics three times a week. She likes jogging, too. She jogs in the park near her house ............(5).......... morning. In her free time she listens lớn music ......(6)...........watches TV.

II. TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ BẢN THÂN:

1. What weather do you like?

→.........................................................................................

2. Do you like cold drink?

→.........................................................................................

3. Do you lượt thích meat?

→.........................................................................................

Xem thêm: Household Registration Book Là Gì ? Thủ Tục Và Hướng Dẫn Household Registration Book Là Gì

4. Which sports vị you like?

→.........................................................................................

5. What is your favorite food?

→.........................................................................................

6. Where are you from?

→.........................................................................................

7. What is your nationality?

→.........................................................................................

8. Which language vì you speak?

→.........................................................................................

9. How often bởi vì you go to lớn school?

→.........................................................................................


10. What are you going to lớn bởi vì this summer vacation?

→.........................................................................................

11. What vày you vày in your không tính tiền time?

→.........................................................................................

12. Do you like hot weather?

→.........................................................................................

III. SẮP.. XẾP. NHỮNG TỪ SAU THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH:

1. always/ Lan and Na/ to/ go/ the movies/ Sunday/ on

→.........................................................................................

2. is/ in/ Mexico City/ the world/ the biggest/ city

→.........................................................................................

3. the/ is/ what/ like/ weather/ in/ the summer?

→.........................................................................................

4. never/ in/ he/ goes/ winter/ fishing/ the

→.........................................................................................

5. long/ she/ has/ hair/ black

→.........................................................................................

6. going to/ do/ I/ tonight/ my homework/ am

→.........................................................................................

7. sometimes/ they/ go/ Sundays/ on/ fishing

→.........................................................................................

8. listen/ to/ don’t/ we/ music/ why?

→.........................................................................................

9. Mary/ a/ lemon/ glass/ of/ would like/ juice

→.........................................................................................

10. do/ it/ cold/ is/ what/ you/ often/ when/ do?

→.........................................................................................

11. house/ smaller/ is/ house/ than/ my/ Lan’s

→.........................................................................................

12. cool/ jogging/ it/ sister/ when/ goes/ my/ is

→.........................................................................................

13. is/ it/ winter/ the/ cold/ in/ often

→.........................................................................................

14. twice/ swimming/ Mary/ week/ a/ goes

→.........................................................................................

IV. VIẾT LẠI CÂU DỰA VÀO TỪ GỢI Ý:

1. Why don’t we bring a camera along?

→ How about ?....................................................

2. Le Loi street is shorter than Tran Phu street.

→ Tran Phu street....................................................


3. Ho Chi Minch đô thị is bigger than Ha Noi capital.

→ Ha Noi capital....................................................

4. Let’s play basketball after school.

→ What about....................................................

5. Let’s go khổng lồ Ha Long Bay next summer vacation.

→ What about ?....................................................

6. Tokyo is bigger than London

→ London....................................................

V. VIẾT ĐOẠN VĂN DỰA VÀO CÂU HỎI:

1. Viết đoạn văn diễn tả về chị em của doanh nghiệp dựa vào câu vấn đáp những thắc mắc.

- How old is she?

- Is she tall or short, thin or fat?

- Is her hair long or short?

- Is her face round or oval?

- Is her lips full or thin?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. What is your favorite sport?

What’s the weather lượt thích in the summer?

What bởi you vị when it’s hot?

What are you going khổng lồ vày this summer vacation?

Where are you going to stay?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

I. Phonics:

Odd one out:

1. A. stor yB. worr yC. fl yD. stud y
2. A. r i deB. l i keC. n i ceD. f i sh
3. A. f e verB. v e ryC. b e dD. w e ll
4. A. s ch oolB. ch ocolateC. ch ildD. ch ildren
5. A. m a nyB. a nimalC. e ngineerD. fri e nd

Odd one out:

6. A. sing erB. work erC. farm erD. engin eer
7. A. cartoonB. programmeC. musicD. classroom
8. A. gardenB. questionC. deliciousD. water
9. A. intelligentB. greedyC. princessD. favourite
10. A. characterB. appleC. becauseD. stupid

II. Vocabulary:

Odd one out:

11. A. engineerB. teacherC. farmD. doctor
12. A. stomachacheB. headacheC. feverD. school
13. A. bikeB. motorbikeC. planeD. comic
14. A. writeB. readC. songD. sleep
15. A. appleB. foxC. elephantD. lion

....