Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần ba yếu tố là đối tượng lao động, tư liệu lao động và sức lao động. Tài sản lưu động (tiếng Anh: Current assets) là biểu hiện dưới hình thái vật chất của đối tượng lao động.

Bạn đang xem: Current assets là gì


*

Tài sản lưu động (Current assets)

Định nghĩa

Tài sản lưu động trong tiếng Anh là Current assets. Tài sản lưu động là những tư liệu lao động có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn (dưới 1 năm) và là đối tượng lao động.

Phân loại

Tài sản lưu động thường được chia làm hai bộ phận: tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động lưu thông.

Tài sản lưu động sản xuất bao gồm các loại như nguyên liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế đang trong quá trình dự trữ sản xuất và các loại sản phẩm dở dang, bán thành phẩm đang trong quá trình sản xuất.

Tài sản lưu động lưu thông bao gồm các loại tài sản đang nằm trong quá trình lưu thông như thành phẩm trong kho đang chờ tiêu thụ, các khoản phải thu, vốn bằng tiền.

Trong quá trình kinh doanh, tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động lưu thông luôn luôn vận động, chuyển hóa, thay thế đổi chỗ cho nhau, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được diễn ra nhịp nhàng, liên tục.

Xem thêm:

Đặc điểm

- Tài sản lưu động tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh và trong quá trình đó hình thái vật chất của nó liên tục biến đổi.

Sự thay đổi hình thái thường xuyên được mô tả theo một chu kỳ khép kín: Tiền -> Nguyên vật liệu -> Bán thành phẩm -> Thành phẩm -> Tiền (T – H – T’)

- Giá trị của tài sản lưu động chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sử dụng của sản phẩm mới, được thu hồi hoàn toàn một lần sau khi sản phẩm được thanh toán.

Phân biệttài sản cố địnhvà tài sản lưu động


Tiêu thức phân loại

Tài sản cố định

Tài sản lưu động

Định nghĩa

Là những tư liệu lao động thỏa mãn đồng thời ba điều kiện:

(1) Có giá trị lớn

(2) Thời gian sử dụng dài

(3) Trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất với tư cách là tư liệu lao động

Là những tư liệu lao động có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn (dưới 1 năm) và là đối tượng lao động.

Chu kỳ sản xuất

Tham gia vào nhiều quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh

Hình thái vật chất

Không thay đổi hình thái biểu hiện ban đầu cho đến khi bị hư hỏng hoàn toàn.

Hình thái vật chất liên tục biến đổi.

Luân chuyển về mặt giá trị

Giá trị được luân chuyển dần từng phần vào giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh

Giá trị chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sử dụng của sản phẩm mới, được thu hồi hoàn toàn một lần sau khi sản phẩm được thanh toán.


(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính; Giáo trình Tài chính tiền tệ, NXB Tài chính)