Các thuật ngữ giờ đồng hồ anh trong kế tân oán tài chính

Đây là rất nhiều từ tiếng anh siêng ngành kế tân oán tài thiết yếu quan tiền trọng

1.

Bạn đang xem: Closing balance là gì

Break-even point: Điểm hòa vốn

2. Business entity concept: Ngulặng tắc công ty là 1 trong thực thể

3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp

4. Calls in arrear: Vốn Call trả sau

5. Capital: Vốn

6. Authorized capital: Vốn điều lệ

7. Called-up capital: Vốn đã gọi

8. Capital expenditure: giá thành đầu tư

9. Invested capital: Vốn đầu tư

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Uncalled capital: Vốn không gọi

12. Working capital: Vốn giữ đụng (hoạt động)

13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn đầu tư cổ phần

14. Carriage: Chi phí vận chuyển

15. Carriage inwards: Ngân sách chi tiêu vận động sản phẩm & hàng hóa mua

16. Carriage outwards: giá cả vận tải hàng hóa bán

17. Carrying cost: Ngân sách bảo đảm sản phẩm lưu lại kho

18. Cash book: Sổ chi phí mặt

19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

trăng tròn. Cash flow statement: Bảng đối chiếu lưu giữ giao dịch chuyển tiền mặt

21. Category method: Phương thơm pháp chủng loại

22. Cheques: Sec (chi phiếú)

23. Cloông chồng cards: Thẻ bấm giờ

24. Closing an account: Khóa một tài khoản

25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh khô toán

27. Company accounts: Kế tân oán công ty

28. Company Act 1985: Luật cửa hàng năm 1985

29. Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu

30. Concepts of accounting: Các lý lẽ kế toán

31. Conservatism: Nguyên ổn tắc thận trọng

32. Consistency: Nguyên tắc nhất quán

33. Control accounts : Tài khoản kiểm tra

34. Conventions: Quy ước

35. Conversion costs: túi tiền chế biến

36. Cost accumulation: Sự tập đúng theo chi phí

37. Cost application: Sự phân bổ đưa ra phí

38. Cost concept: Ngulặng tắc giá mức giá định kỳ sử

39. Cost object: Đối tượng tính giá chỉ thành

40. Cost of goods sold: Nguyên ổn giá chỉ hàng bán

41. Credit balance: Số dư có

42. Credit note: Giấy báo có

43. Credit transfer: Lệnh chi

44. Creditor: Chủ nợ

45. Cumulative preference shares: Cổ phần ưu đãi gồm tích lũy

46. Current accounts: Tài khoản vãng lai

47. Current assets: Tài sản lưu động

48. Curent liabilities: Nợ nlắp hạn

49. Current ratio: Hệ số lưu lại hoạt

50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

51. Debenture interest: Lãi trái phiếu

52. Debit note: Giấy báo Nợ

53. Debtor: Con nợ

54. Depletion: Sự hao cạn

55. Depreciation: Khấu hao

56. Causes of depreciation: Các lý do tính khấu hao

57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

58. Nature of depreciation: Bản hóa học của khấu ha

59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao

60. Reducing balance method: Phương pháp sút dần

61. Straight-line method: Pmùi hương pháp đường thẳng

62. Direct costs: Ngân sách trực tiếp

63. Directors: Hội đồng cai quản trị

64. Directors’ remuneration: Thù kyên ổn member Hội đồng quản trị

65. Discounts: Chiết khấu

66. Discounts allowed: Chiết khấu chào bán hàng

67. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

68. Provision for discounts: Dự chống phân tách khấu

69. Discounts received: Chiết khấu sở hữu hàng

70. Dishonored cheques: Sec bị trường đoản cú chối

71. Disposal of fixed assets: Thanh khô lý gia tài cầm cố định

72. Dividends: Cổ tức

73. Double entry rules: Các hình thức bút toán thù kép

74. Dual aspect concept: Nguyên ổn tắc ảnh hưởng kép

75. Drawing: Rút vốn

76. Equivalent units: Đơn vị tương đương

77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương

78. Errors: Sai sót

79. Expenses prepaid: giá thành trả trước

80. Factory overhead expenses: Chi phí thống trị phân xưởng

81. FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

82. Final accounts: Báo cáo quyết toán

83. Finished goods: Thành phẩm

84. First call: Lần hotline máy nhất

85. Fixed assets: Tài sản cố gắng định

86.

Xem thêm: Xem Hướng Đặt Giường Ngủ Hợp Phong Thủy Chính Xác Nhất

Fixed capital: Vốn cố kỉnh định

89.

Bạn đang xem: Closing Balance Là Gì

General reserve: Quỹ dự trữ chung

90. Going concerns concept: Ngulặng tắc chuyển động lâu dài

91. Goods stolen: Hàng bị tấn công cắp

92. Goodwill: Uy tín

93. Gross loss: Lỗ gộp

94. Gross profit: Lãi gộp

95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá mức giá lịch sử

97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết tân oán dạng văn bản T

98. Impersonal accounts: Tài khoản tổn phí thanh khô toán

99. Imprest systems: Chế độ tạm thời ứng

100. Income tax: Thuế thu nhập

101. Increase in provision: Tăng dự phòng

102. Indirect costs: Chi phí gián tiếp

103. Installation cost: Chi phí lắp đặt, chạy thử

104. Intangible assets: Tài sản vô hình

105. Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán

106. Investments: Đầu tư

107. Invoice: Hóa đơn

108. Issue of shares: Phát hành cổ phần

109. Issued mô tả capital:Vốn cổ phần phát hành

110. Job-order cost system: Hệ thống hạch tân oán ngân sách cung cấp theo công việc/ loạt sản phẩm

111. Journal: Nhật ký chung

112. Journal entries: Bút ít toán nhật ký

113. Liabilities: Công nợ

114. LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước

115. Limited company: Shop chúng tôi trách nhiệm hữu hạn

116. Liquidity: Khả năng tkhô nóng toán thù bằng tiền phương diện (tính lỏng/ tính thanh hao khoản)

117. Liquidity ratio: Hệ số tài năng thanh khô toán

118. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

119. Loss: Lỗ

120. Gross loss: Lỗ gộp

121. Net loss: Lỗ ròng

122. Machine hour method: Phương pháp giờ đồng hồ máy

123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất

124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá chỉ vốn

125. Margin: Tỷ suất lãi bên trên giá bán bán

126. Matching expenses against revenue: Khế đúng theo chi phí với thu nhập

127. Materiality: Tính trọng yếu

128. Materials: Nguyên đồ vật liệu

129. Money mesurement concept: Ngulặng tắc thước đo bởi tiền

130. Net assets: Tài sản thuần

131. Net book value: Giá trị thuần

132. Net realizable value: Giá trị thuần triển khai được

133. Nominal accounts: Tài khoản định danh

134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp

135. Notes khổng lồ accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán

136. Objectivity: Tính khách hàng quan

137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu

138. Opening entries: Các bút tân oán bắt đầu doanh nghiệp

139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ

140. Operating gains: lợi tức đầu tư trong hoạt động

141. Ordinary shares: Cổ phần thường

142. Original entry, errors : Lỗi tạo nên từ nhật ký

143. đầu ra in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương

144. Overdraft: Nợ thấu chi

145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia chi phí quản lý phân xưởng

146. Overhead application rate: Hệ số phân chia ngân sách thống trị phân xưởng

147. Oversubscription of shares: Đăng cam kết cổ phần thừa mức

148. Paid-up capital: Vốn đã góp

149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá

150. Periodic stock: Pmùi hương pháp theo dõi tồn kho định kỳ

151. Perpetual stock: Phương thơm pháp theo dõi và quan sát tồn kho liên tục

152. Personal accounts: Tài khoản tkhô giòn toán

153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

155. Physical deteration: Sự hao mòn trang bị chất

156. Physical units: Đơn vị (thành phầm thực tế)

157. Posting: Vào sổ tài khoản

158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước

159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi

160. Cummulative preference share: Cổ phần khuyến mãi bao gồm tích lũy

161. Non-cummulative sầu preference share: Cổ phần ưu đãi ko tích lũy

162. Preliminary expenses: giá cả khởi lập

163. Prepaid expenses: túi tiền trả trước

164. Private company: Shop chúng tôi tư nhân

165. Profitability: Khả năng sinh lời

166. Prime cost: Giá thành cơ bản

167. Principle, error of: Lỗi định khoản

168. Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo quá trình công nghệ

169. Product cost: Giá thành sản phẩm

170. Production cost: túi tiền sản xuất

171. Profits: lợi tức đầu tư, lãi

172. Appropriation of profit: Phân păn năn lợi nhuận

173. Gross profit: Lãi gộp

174. Net profit: Lãi ròng

175. Profit và loss account: Tài khoản kết quả

Chuyênlập báo cáo tài chính,Kế toán thuếfull, Quyết toán thuế, Thành lập và hoạt động công ty lớn,Tgiỏi đổi ĐK khiếp doanh, Giải thể, Mua bán, Sáp nhập đơn vị Chính xác, Nhanh cchờ, Minc bạch.