*
*
*
*

*

Như vậy :

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị, được bầu trực tiếp từ Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định để đảm bảo cho suốt quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần

Điều kiện để được bầu vào Hội đồng quản trị: Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Bạn đang xem: Chủ tịch là gì

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Là người đứng đầu Hội đồng quản trị nhưng theo Luật doanh nghiệp năm 2005 thì Chủ tịch hội đồng quản trị không chỉ được Hội đồng quản trị bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu trong số các thành viên hội đồng quản trị đại diện cho quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị mà Chủ tịch Hội đồng quản trị còn được cả Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp để đại diện cho quyền lợi của đa số các cổ đông.

Xem thêm: Hotface Lin Jay

Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trong suốt nhiệm kỳ của mình còn nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị mà được Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp thì Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong suốt nhiệm kỳ của mình. Với quy định tuy mang tính linh hoạt về việc bầu ra người đứng đầu Hội đồng quản trị nhưng lại dẫn đến tình trạng xung đột về mặt lợi ích cũng như việc Chủ tịch Hôi đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra thực hiện đúng theo các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật Doanh nghiệp quy định là rất khó. Chính vì vậy, điều lệ công ty nên quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị để tránh xung đột lợi ích cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện được đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luât.

Quyền và Nghĩa Vụ CủaChủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị;Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông;Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
*

Nếu trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì phải làm ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị theo quy tại Điều lệ công ty. Nếu trong trường hợp không có ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm được việc thì các thành viên còn lại có thể tiến hành bầu một người khác trong số các thành viên Hội đồng quản trị tạm thời giữa chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quán bán. Như vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị, được bầu trực tiếp từ Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định để đảm bảo cho suốt quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị