Trong nội dung bài viết này, KISS English đã chia sẻ mang đến chúng ta bài bác tập trắc nghiệm giờ anh về những thì. Hãy theo dõi và quan sát nhé.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về các thì trong tiếng anh

Xem video clip của KISS English để thế thuộc lòng 12 thì trong giờ anh nhé.


Các thì trong giờ Anh là nền tảng cơ bản tuy vậy khôn cùng đặc biệt quan trọng so với học tập viên cũng giống như người tiêu dùng giờ đồng hồ Anh. Trong bài viết ngày hôm nay, KISS English vẫn chia sẻ cho các bạn phần lớn bài bác tập trắc nghiệm tiếng anh về những thì tốt với có lợi. Hãy theo dõi nhé.


40 Câu Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Về Các Thì Có Đáp Án

*
*
Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Về Các Thì Quá Khứ

Quá Khđọng Đơn

1. I (be)___ a student in Moloxop School in 1998.

A. was

B. were

C. to lớn be

D. to lớn was

2. A number of (duck) ___ (go) ___ through here, yesterday.

A. duck/go

B. ducks/go

C. ducks/went

D. duck/went

3. I last (see)___ her at her house two ____ ago.

A. saw/year

B. seen/weeks

C. see/months

D. saw/months

4. She (win) ___ the gold medal in 1986.

A. win

B. won

C. to won

D. A, B, C

5. He had taught in this school before he (leave)____ for London.

A. left

B. leave

C. leaving

D. had left

6. I didn’t (see)_____ you before.

A. see

B. saw

C. seeing

D. seen

7. What did you (do) ______ last night? – I (do) ______ my homework.

A. do/does

B. do/do

C. do/did

D. did/did

8. He (like)_________ tomatoes before. But, I am eating it now.

A. like

B. liked

C. didn’t like

D. has liked

9. I (study)__________ French when I was a child.

Xem thêm: Take Credit Là Gì ? Take Credit For Bằng Tiếng Việt

A. studies

B. study

C. studied

D. were study

10. My computer (be)__________ broken yesterday.

A. has been

B. is

C. was

D. had been

Quá Khứ Hoàn Thành

1. She _________ the ocean before she moved to lớn Vancouver.

A. had never seen

B. never seen

C. have sầu never seen

D. had never saw

2. The teacher ________ out when I arrived in the classroom.

A. goes

B. have sầu gone

C. has gone

D. had gone

3. I ______ my document before the power went out in the computer lab.

A. had save

B. have saved

C. had saved

D. saved

4. When they arrived we _________ the demo.

A. had already started

B. have already started

C. starts

D. already starting

5. George _________ his furniture before he moved khổng lồ nhật bản.

A. have sầu sold

B. had sold

C. had sell

D. sells

6. Larry _________ his homework already by the time Roy came over.

A. have sầu finish

B. finishes

C. had finish

D. had finished

7. I ________ a little Spanish before I went khổng lồ Mexiteo.

A. study

B. had studied

C. had study

D. have sầu studied

8. Ruth ________ an Australian until she met John.

A. had never met

B. have never met

C. never met

D. never have sầu met

9. I ________ such majestic mountains before I went khổng lồ Banff.

A. never seen

B. had never seen

C. never have sầu seen

D. never saw

10. ________ visited Toronkhổng lồ before your trip last summer?

A. Have sầu you ever

B. You had

C. Had ever you

D. Had you ever

Lời Kết

Trên đây là hầu như bài bác tập trắc nghiệm tiếng anh về các thì nhưng mà KISS English muốn share cùng với các bạn. Hy vọng nội dung bài viết này cân xứng cùng bổ ích cùng với các bạn. Chúc chúng ta có thời gian học tập hưng phấn cùng tác dụng.