A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8: Trong sân vườn gồm 45 cây ổi, số lượng kilomet ổi ít hơn số km mãng cầu là 18 cây. Hỏi vào sân vườn gồm toàn bộ từng nào cây na?

A. 63 cây.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 2 học kỳ 1

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần từ luận:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

29 + 27 59 + 31 70 - 35 81 - 37

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 2: Tìm x

a. x - 28 = 44 b. 100 – x = 36

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki –lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều rộng buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được từng nào ki-lô-gam gạo?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 4: Hiệu nhì số bằng 74, nếu như giữ nguyên số trừ, giảm số bị trừ đi 9 đơn vị chức năng thì hiệu nhị số khi ấy bằng bao nhiêu?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 5: Tìm một số biết rằng đem số kia cùng với 35 thì được số có nhị chữ số giống như nhau nhưng mà tổng nhị chữ số kia bằng 18.

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý đúng

C

B

C

D

D

B

D

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1: 2 điểm (Mỗi phần đặt tính và tính đúng 0,5đ)

Câu 2: 1 điều, từng phần đúng 0,5 điểm

a. x - 28 = 44

x = 44 + 28

x = 72

b. 100 – x = 36

x = 100 - 36

x = 64

Câu 3: 2 điểm

Bài giải

Buổi chiều bán tốt số kg gạo là: (0,5đ)

57 + 18 = 75(kg) (1đ)

Đáp số: 75kg (0,5đ)

Câu 4: 0,5điểm

Bài giải:

Nếu không thay đổi số trừ, sút số bị trừ đi 9 đơn vị chức năng thì hiệu nhì số đó sụt giảm 9 đơn vị. Vậy hiệu new là:

74 – 9 = 65

Đáp số: 65

Câu 5: 0,5 điểm

Bài giải:

Ta có: 18 = 9 + 9

Số gồm nhị chữ số tương đương nhau nhưng tổng hai chữ số đó bằng 18 là 99

Số phải tìm là:

99 – 35 = 64

Đáp số: 64

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán thù xuất xắc nhất

1. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 2 - Đề 1

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

87; 88; 89; ..........; ..........; ...........; ............; 94; 95

82; 84; 86;...........;...........;............;............; 96; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ phù hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

………….................................

.....................................................

84

Bài 3: Tính nhẩm: (1 điểm)

a. 9 + 8 = .....

b. 14 – 6 = ....

c. 2 + 9 =......

d. 17 – 8 =......

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1 điểm)

a. 8 + 9 = 16 □

b. 5 + 7 = 12 □

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

d. 90 - 58

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a. 8 dm + 10 dm = ........ dm

A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Tìm x biết: x + 10 = 10

A. x = 10

B. x = 0

C. x = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a. Có từng nào hình chữ nhật?

A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

b. Có bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 8: (2 điểm)

a. Nhà chúng ta Mai nuôi 44 con gà. Nhà bạn Hà nuôi thấp hơn nhà bạn Mai 13 bé gà. Hỏi nhà của bạn Hà nuôi từng nào con gà? (1 điểm)

b. Em hái được trăng tròn nhành hoa, chị hái được không ít hơn em 5 cành hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa? (1 điểm)

2. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 2 - Đề 2

Bài 1: Số ?

10, trăng tròn, 30,.......,......, 60, ......., 80,.......,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào địa điểm ..... của từng phnghiền tính

a, 12 - 8 = 5 .......

b, 24 -6 = 18 .......

c, 17 - 8 = 9 .........

d, 36 + 24 = 50.........

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

32 - 25

94 - 57

53 + 19

100 - 59

Bài 4: Tìm x:

a, x + 30 = 80

b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ bạn tLong được 21 cây. Hỏi cả nhì tổ trồng được từng nào cây?

b, Quyển truyện có 85 trang. Tâm vẫn phát âm 79 trang. Hỏi Tâm còn đề nghị phát âm mấy trang nữa thì hết quyển truyện?

Bài 6: Viết tiếp vào khu vực chấm

17 giờ đồng hồ tuyệt.......tiếng chiều 24 giờ tốt ........giờ tối

Bài 7: Xem tờ lịch mon 5 sau đây rồi trả lời câu hỏi:

 

Thứ đọng hai

Thđọng ba

Thứ đọng tư

Thứ đọng năm

Thứ đọng sáu

Thứ đọng bảy

Chủ nhật

Tháng

5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 
Ngày 19 - 5 là sản phẩm ......... Trong mon 5 tất cả.... ngày chủ nhật. Đó là rất nhiều ngày ................. Tuần này, thứ năm là ngày 17. Tuần trước, máy năm là ngày ... . Tuần sau, lắp thêm năm là ngày.... Em được nghỉ ngơi học vật dụng bảy cùng chủ nhật. Vậy em tới trường tất cả ....... ngày.

Bài 8: Viết phép trừ tất cả số bị trừ, số trừ cùng hiệu bằng nhau.

Bài 9: Vẽ một mặt đường trực tiếp với viết tên mang lại đường trực tiếp đó.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Bài 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a/ 39 + 6 =?

A. 44

B. 45

C. 46

D. 99

b/ 17 – 9 =?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

c/ 98 – 7 =?

A. 28

B. 91

C. 95

D. 97

d/ 8 + 6 =?

A. 14

B. 15

C. 86

D. 68

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

27 + 69 14 + 56 77 – 48 63 – 45

Bài 3: Tìm x: (1 điểm)

x + 20 = 48 x – 22 = 49

Bài 4: Điền dấu >; 13 + 29 …… 28 + 14 97 – 58 …….32 + 5

Bài 5: (1 điểm)

a/ Xem định kỳ rồi cho biết:

 

 

11

Thđọng hai

Thứ ba

Thđọng tư

Thđọng năm

Thứ sáu

Thđọng bảy

Chủ nhật

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Tháng 11 gồm …… ngày. Có …… ngày công ty nhật.

b. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

………………….. …..…………………

Bài 6. (2 điểm)

a. Anh trọng lượng 47 kilogam, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em cân nặng từng nào ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b. Thùng bé nhỏ đựng được 51 lít nước, thùng to đựng nhiều hơn thế thùng nhỏ nhắn 19 lsố lượng nước. Hỏi thùng béo đựng được bao nhiêu lkhông nhiều nước?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 7: (1điểm)

Trong hình bên dưới:

a/ Có …… hình tam giác.

b/ Có …... hình tứ đọng giác.

4. Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 2 - Đề 4

Thời gian: 60 phút

Bài 1: (1 điểm)

Tính nhẩm:

16 + 3 = ….. 14 – 8 = …..
15 – 6 = ….. 9 + 7 = …..

Bài 2: (2 điểm)

Đặt tính rồi tính:

a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

Bài 3: (1 điểm)

Số?

a) 16l+ 5 l – 10l =

b) 24kilogam – 13kilogam + 4kg =

Bài 4: (2 điểm)

Tìm X biết:

a) X + 16 = 73

................................

................................

Xem thêm: Say Tiếng Anh Là Gì - Say Trong Tiếng Tiếng Anh

................................

b) X – 27 = 57

................................

................................

................................

Bài 5: (1 điểm)

Nhận dạng hình:

Trong hình vẽ dưới đây:

Có … hình tam giác.

Có … hình tứ giác.

Bài 6: (1 điểm)

Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

 

+

 

=

100

 

 

-

 

=

50

Bài 7: (2 điểm)

a) Mẹ 34 tuổi, Cha hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi Cha từng nào tuổi?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng 43 kilogam, người dùng Tuấn học lớp 2 nhẹ hơn anh Tùng 15 kg. Hỏi khách hàng Tuấn cân nặng nặng bao nhiêu kilôgam?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

5. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 5

Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính:

54 + 36 27 + 63 54 - 38 88 - 49

Bài 2) (2đ) Tìm X

a) x - 36 = 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) 92 - x = 45

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 3) (2đ)

Trong một ngày, siêu thị bán được 56 kg mặt đường, trong các số đó buổi sáng sớm bán tốt 27kilogam. Hỏi buổi chiều bán tốt từng nào kilogam đường?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 4) (2đ) Khoanh tròn vào vần âm trước công dụng đúng

a/ 28 + 36 + 14=? b/ 76 - 22 - 38 = ?
A. 68 A. 26
B. 78 B. 15
C. 79 C. 16

Bài 5 (1đ) Hình mặt có:

……..tam giác

……..tứ đọng giác

Bài 6 (1đ) Viết phxay tính bao gồm hiệu ngay số bị trừ

6. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 6

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a/ 85 – 39 = ?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 = ?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết những số vào ô trống

Đọc

Viết

Tám mươi lăm

 

Chín mươi chín

 

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 57 92 – 75 43 + 57 92 – 75

Bài 4: Tìm x

a/ x – 22 = 38

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b/ x + 14 = 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 5: Một cửa hàng buổi sáng sớm bán được 45 kg con đường, chiều tối bán được thấp hơn buổi sáng 24 kg con đường. Hỏi giờ chiều shop đó bán được từng nào ki lô gam đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 6: Hình vẽ bên bao gồm mấy hình tam giác?

Hình vẽ bên trên có…………. hình tam giác.

7. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 7

Bài 1: Viết số phù hợp vào ô trống

Số hạng

38

15

25

 

Số hạng

27

 

25

32

Tổng

 

60

 

82

 

Số bị trừ

11

 

64

90

Số trừ

4

34

 

 

Hiệu

 

15

34

38

Bài 2: Tính:

a) 72 – 36 + 24 =

b) 36 + 24 - 18

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng

Số hình tđọng giác trong hình vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Bình khối lượng 28 kg, An nhẹ nhàng hơn Bình 4 kg . Hỏi An nặng trĩu từng nào ki lô gam?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 5: Điền số thích hợp vào vị trí chấm

a) Một ngày gồm ………. giờ

b) 15 tiếng xuất xắc ……….tiếng chiều

c) Từ 7 giờ phát sáng mang lại 10 giờ tạo sáng cùng trong ngày là …. tiếng.

Bài 6: Tính nhanh

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

..............................................................................

...............................................

I. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 được download những nhất:

II. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 20đôi mươi - 2021 Hay nhất:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 20đôi mươi - 2021 môn Toán

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 năm 20trăng tròn - 2021 môn Tiếng Việt

III. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 csmaritimo-online.combiên soạn:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 20đôi mươi - 2021 môn Toán

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán thù năm học tập 20trăng tròn - 2021 Đề số 1 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán thù năm học 20trăng tròn - 2021 Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán thù năm học tập 20trăng tròn - 2021 Đề số 3 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 20đôi mươi - 2021 Đề số 5 Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tân oán năm học 20đôi mươi - 2021

Ngoài 37 đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán bên trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi giỏi và quality, các dạng toán cải thiện hay cùng cạnh tranh giành riêng cho những nhỏ xíu học tập Toán thù lớp 2 được chắc chắn là, củng thế và nuốm có thể kỹ năng tuyệt nhất. Trong khi, các em có thể bài viết liên quan tư liệu môn Tiếng Việt 2 và giải toán thù lớp 2 tuyệt Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và làng mạc hội 2, các bài luyện tập vào ngày cuối tuần lớp 2,.... để học tập giỏi hơn các chương trình của lớp 2.

Từ vấn đề rèn luyện liên tiếp những Đề thi Toán thù lớp 2 học tập kỳ 1 này, chúng ta học viên sẽ nhanh lẹ chũm được những dạng bài bác thi mà lại từ kia các em từ hạn chế được điểm yếu kém, củng núm kiến thức, để cho tới Khi làm bài thi thiệt thì sẽ đảm bảo an toàn được hiệu quả cao hơn. Chúc các em học xuất sắc phần Toán thù lớp 2 kì 1.

Sau phần lớn giờ tiếp thu kiến thức căng thẳng, có lẽ rằng các bạn sẽ khá mệt mỏi. Trong thời điểm này, chớ ráng ôn thừa cơ mà tác động cho tới ý thức và sức khỏe bản thân. Hãy dành riêng cho mình 1 chút ít thời gian để vui chơi giải trí cùng mang lại tinh thần các bạn nhé. Chỉ 10 phút cùng với phần lớn bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui tiếp sau đây của Shop chúng tôi, những bạn sẽ đã đạt được sự thoải mái độc nhất, chuẩn bị cho bài học sắp tới tới:

Quý khách hàng có tiềm năng biến chuyển học sinh giỏi môn nào? Loài vật làm sao ngủ quên trong lòng hồn bạn? Đoán thù nghề nghiệp sau này của công ty qua gần như tấm hình quý khách vẫn là nữ giới sau này của ai trong BTS Thử tài cùng với 10 câu hỏi IQ "khôn xiết xoắn"