những bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 thử nghiệm là tài liệu học tập theo công tác bắt đầu. Tài liệu tổng hòa hợp những dạng bài tập không giống nhau với nhiều mức độ.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 chương trình mới

Thông qua giúp các bài tập luyện tiếng Anh 7 thử nghiệm các em sẽ sở hữu được thêm những tư liệu tìm hiểu thêm, cải thiện năng lực tứ duy giờ đồng hồ Anh, củng nắm kỹ năng và kiến thức ngữ pháp với trường đoản cú vựng giờ Anh lớp 7. Sau phía trên mời quý thầy cô với chúng ta học viên thuộc tham khảo.


Unit 1: My hobbies

I. Find the word which has a different sound in the part underlined
1. A. betterB. preferC. teacherD. worker
2. A. nearB. hearC. dearD. bear
3. A. concertB. concernC. collectD. combine
4. A. pictureB. cultureC. neighbourD. tourist
5. A. dependentB. enjoyC. absentD. government
5. A. futureB. returnC. pictureD. culture
6. A. firstB. girlC. birdD. sister
7. A. burnB. sunC. hurtD. turn
8. A. nurseB. surfC. pictureD. return
10. A. hotB. hourC. hotelD. hobby

II. Match the nouns from the box with the correct
athleticsbasketballcyclingfootball
karateskatingswimmingtennis
computer gamesphotosTVtable tennis
judocoinsbottlesaerobics
stampsgardeningcampingfilms

1. go: .......................................................

2. do: ..........................................................

3. collect: ..................................................

4. play: .....................................................

5. watch: .................................................

6. take: ..................................................

III. Choose the words/phrases in the box that match the pictures below. Write them in the spaces.
cyclingCookingGardeningPlaying the guitar
Taking photoArranging flowersswimmingPlaying chess
SkatingCampingCollecting stampsWatching TV

IV. Findwhich word does not belong lớn each

1.

A.

common

B.

favourite

C.

unusual

D.

popular

2.

A.

like

B.

love

C.

enjoy

D.

hate

3.

A.

album

B.

stamps

C.

mountain

D.

collector

4.

A.

gardening

B.

skating

C.

climbing

D.

horse-riding

5.

A.

newspaper

B.

reporter

C.

collector

D.

gardener


V. Put the words into TWO groups (/ /& /3:/)

neighbourthirdbirdwordlearn
yesterdaygirlassistantworldculture
camerasignalheardturnfinal
naturalbirthdaysiragainfirst

.................

Unit 2: Health

I. Findthe word which has a different sound in the part underlined

1.

A.

knife

B.

of

C.

leaf

D.

life

2.

A.

although

B.

enough

C.

paragraph

D.

cough

3.

Xem thêm: Soạn Bài Thực Hành Về Thành Ngữ Điển Cố, Soạn Bài Thực Hành Về Thành Ngữ, Điển Cố

A.

junk

B.

sun

C.

put

D.

adult

4.

A.

headache

B.

architect

C.

chemical

D.

children

5.

A.

aerobics

B.

calories

C.

cycling

D.

doctor

II. Putthe words inlớn TWO groups (/ f / và / v /)

knifeknivesofcoughlevel
leafleavevastfastfat
roughlivelifetoughvery
safemovesavelaughenough

III. Findwhich word does not belong khổng lồ each

1.

A.

sick

B.

tired

C.

sore

D.

fit

2.

A.

orange juice

B.

fresh milk

C.

water

D.

soft drinks

3.

A.

cough

B.

flu

C.

sunshine

D.

sunburn

4.

A.

jogging

B.

cycling

C.

swimming

D.

reading

5.

A.

sleep

B.

rest

C.

relax

D.

work

6.

A.

singing

B.

washing

C.

cleaning

D.

tidying up


................


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Tkhô hanh
csmaritimo-online.com
Mời các bạn tấn công giá!
Lượt tải: 29.482 Lượt xem: 72.522 Dung lượng: 3,2 MB
Liên kết csmaritimo-online.com về

Link csmaritimo-online.com thiết yếu thức:

những bài tập giờ Anh lớp 7 lịch trình thí điểm csmaritimo-online.com Xem

Các phiên bạn dạng không giống cùng liên quan:


Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA