Mô hình thực thể kết hợp được sử dụng để biểu diễn cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm.Mô hình thực thể kết hợp bao gồm có các thực thể, danh sách thuộc tính và những mốikết hợp.

Bạn đang xem: Bài tập erd có lời giải

Biểu diễn mô hình thực thể kết hợp dưới dạng sơ đồ thực thể liên kết (Entity Relationship Diagram – ERD).

Mô hình thực thể kết hợp – Sơ đồ ERD


*

Thực thể

Là đối tượng cần quản lý, được biểu diễn thực thể bởi hình chữ nhật và có danh sách các thuộc tính. Ví dụ vềthực thể nhân viên


*

Mối kết hợp

Thể hiện mối liên quan giữa hai hay nhiều thực thể.Mỗi liên kết có một tên gọi và thường dùng động từ.

Ví dụ, một Nhân viên Làm việc tại một Phòng ban nào đó vàmột Nhân viên có thể là Trưởng phòng của một Phòng ban.

Mô hình thực thể kết hợp –Mối kết hợp 1 – 1

Mỗi đối tượng của thực thể thứ nhất tương ứng với 1 và chỉ 1 đối tượng của thực thể thứ 2 và ngược lại.

Ví dụ, mỗi giảng viên được cấp 1 và chỉ một máy tính.Một máy tính chỉ được cấp cho 1 và chỉ một giảng viên.


*

Mô hình thực thể kết hợp –Mối kết hợp 1 – N

Mỗi đối tượng của thực thể thứ nhất tương ứng với nhiều đối tượng của thực thể thứ 2.

Ví dụ, mỗi sinh viên thuộc một và chỉ một lớp.Một lớp có nhiều sinh viên.


*

Mô hình thực thể kết hợp –Mối kết hợp N – N

Mỗi đối tượng của thực thể thứ nhất tương ứng với nhiều đối tượng của thực thể thứ 2 và ngược lại.

Ví dụ,Mỗi sinh viên học một hoặc nhiều môn học.Một môn họcmột hoặc nhiều sinh viên học.


*

Mô hình thực thể kết hợp –Các bước tạo

Để tạo ERD, chúng ta thực hiện 2 bước sau:

– Bước 1. Xác định thực thể và thuộc tính bao gồm thuộc tính khoá và thuộc tính đa trị

– Bước 2.Xác định mối quan hệ có thể có giữa các thực thể, thuộc tính mối kết hợp

Bài tập vận dụng: Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý forum

Các thành viên tham gia diễn đàn có mã số là duy nhất, họtên thành viên và mật khẩu. Các bài viết có mã số bài viết, tiêu đề của bài viết và nội dung bài viết. Các chủ đề của các bài viết có mã số chủ đề (thuộc tính khóa) và tên của chủ đề.

Mỗi bài viết được đăngbởi một thành viên vàmỗi thành viên có thể đăngnhiều bài viết. Một bài viết phảithuộc một chủ đề và một chủ đề có thể có nhiều bài viết.

Xem thêm: Lựa Chọn Hướng Bếp Tuổi Mậu Ngọ, Phong Thủy Nhà Bếp Theo Tuổi Mậu Ngọ

Mô hình thực thể kết hợp –Tổng kết bài học

Mô hình thực thể kết hợp để biểu diễn mối liên kết giữa các thực thể trong thiết kế mô hình mức khái niệm.

Các thành phần chủ yếu của mô hình thực thể liên kết là thực thể, thuộc tính và mốikết hợp.

Mô hình thực thể kết hợp –Bài tập thực hành

Bài 1: Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý đào tạo

Mỗi sinh viên gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, số điện thoại và e-mail. Được cấp một mã số sinh viên duy nhất và mỗi sinh viên chỉ thuộc về một lớp.

Mỗi lớp học có một mã số lớp duy nhất, tên lớp và mỗi lớp chỉ thuộc về một khoa.

Mỗi khoa có một tên khoa và một mã số khoa duy nhất.

Mỗi môn học có tên môn học, số giờ và mã số môn học duy nhất.

Mỗi giảng viên cần quản lý các thông tin như họ và tên giảng viên, một chuyên ngành và được cấp một mã số duy nhất. Mỗi giảng viên thuộc một khoa.

Mỗi sinh viên với một môn học được phép thi tối đa 2 lần, mỗi lần thi, điểm thi.

Mỗi môn học ở mỗi lớp học chỉ phân công cho một giảng viên dạy và một giảng viên thì có thể dạy nhiều môn ở một lớp.

Bài 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý siêu thị

Mỗi khu vực có một mã số phân biệt, tên, chuyên bán 1 loại hàng.

Mỗi loại hàng có một mã số, có tên và bao gồm nhiều mặt hàng.

Mỗi mặt hàng có một mã số phân biệt, có tên, đơn vị tính, đơn giá bán hiện hành. Mỗi mặt hàng có thể cung cấp bởi nhiều nhà cung ứng.

Mỗi nhân viên chỉ làm việc tại một khu vực và có một mã số phân biệt, và các thông tin như: họ tên, ngày sinh ,địa chỉ, ngày vào làm việc.

Mỗi nhà cung cấp có một mã số phân biệt, tên công ty, địa chỉ, phone, fax. Lưu ý, mỗi nhà cung cấp có thể có nhiều số điện thoại.

Mỗi khách hàng khi mua hàng, sẽ có một hóa đơn gồm số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách mua, địa chỉ, và danh sách các mặt hàng mua kèm theo đơn giá bán.