Câu tường thuật là 1 điểm ngữ pháp đặc trưng vào giờ đồng hồ Anh, xuất hiện những trong số bài thi và bình chọn. Vậy làm thế nào nhằm nắm vững các dạng câu hỏi cùng bài bác tập hay xuất hiện thêm về Câu tường thuật trong tiếng Anh?

Hôm ni csmaritimo-online.com vẫn cung cấp đến chúng ta các dạng câu hỏi cùng bài tập cơ bạn dạng, nâng cao về câu tường thuật tốt lộ diện trong bài bác thi nhằm các bạn luyện tập thêm.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật lớp 9

Bạn đang xem: những bài tập câu trần thuật lớp 9 gồm đáp án

Nội dung chính:2. Các dạng thắc mắc với bài tập về câu tường thuật trong tiếng Anh3. Những bài tập về câu trần thuật, gồm kèm đáp án

1. Câu trần thuật giờ anh là gì?

Chúng ta thuộc ôn lại một trong những kỹ năng cơ bản về câu tường thuật trước khi bước vào các dạng thắc mắc cũng như bài xích tập nhé!


*

*

*

*

*

Những bài tập vận dụng

Viết lại đúng các câu sau bằng cách thực hiện kết cấu câu tường thuật

1. “Please tải về the information from this tệp tin,” the director said lớn us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning to go to the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said lớn Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come to lớn my house without prior notice.” May’s colleague said lớn her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you vì this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfrikết thúc is a very polite and courteous person so I love hyên ổn very much.”

Jimin’s girlfriover said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to him: “Please lkết thúc me your car lớn carry this cargo to the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said lớn her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tlặng, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked hyên ………………………………………………

13. “Don’t vì anything worse, Jane.” Jane’s brother said khổng lồ her.

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you to lớn school tomorrow, Jaông xã.”

She told Jack…………………………………….

15. “If you accept to take this survey, we will give sầu you a discount coupon.” The seller said khổng lồ us.

The seller told us …………………………………………………………..

16. “What do you plan khổng lồ buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me ……………………………………………………………

17. “I will get baông chồng lớn you as soon as possible,” the clerk said khổng lồ hyên.

The clerk told hlặng …………………………………………….

18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her ……………………………………

19. “I want lots of people to come to lớn my birthday tiệc ngọt.” My brother said to me

My brother told me ………………………………………………………….

trăng tròn. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfrikết thúc said lớn her.

Lisa’s boyfrikết thúc told her ………………………………………………….

21. “How long are you planning to lớn study in Australia?” my roommate asked

My roommate asked me …………………………………………………

22. “Are you planning to lớn go lớn school by train?” Britain’s mother asked him

Britain’s mother wanted to know………………………………………………

23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody is there.” March’s mother said

March’s mother told hyên ổn …………………………………………………….

24. “Will you come to lớn the concert lớn see my show?” my neighbor asked me

My neighbor invited me …………………………………………………

25. “Don’t drive sầu when you’re on the phone.” Mary’s father said to lớn her.

Mary’s father told her …………………………………………….

26. “Did the doctor come to lớn see you yesterday?” My mother asked

My mother asked me…………………………………………..

27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said to me

The neighbor told me ……………………………

28. “What bởi vì you want lớn cook for breakfast, mommy?” Kate asked

Kate asked her mother …………………………….

29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

Peter’s sister asked him …………………………………..

30. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked

The customer wondered…………………………………………..

Xem thêm:

John advised Anna ………………………………………………………..

Đáp án

1. The director told us to tải về the information from that file.

2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning khổng lồ go lớn the beach.

4. The clerk told Lisa lớn bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not khổng lồ come to lớn her house without prior notice.

6. My manager told me if I could bởi that project best.

7. Jimin’s girlfrikết thúc said that he was a very polite và courteous person so she loved hlặng very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked him lớn lend her his car to carry that cargo khổng lồ the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not to stay up late.

11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not khổng lồ bởi anything worse.

13. She told Jaông xã that she would take him lớn school the next day.

14. The seller told us they would give sầu us a discount coupon if we accepted khổng lồ take that survey.

15. Tom asked me what I planned to lớn buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told hlặng that she would get baông chồng to lớn him as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told me that he wanted lots of people lớn come lớn his birthday buổi tiệc ngọt.

19. Lisa’s boyfrikết thúc told her not khổng lồ drink that glass of water because it was brandy.

20. My roommate asked me how long I was planning khổng lồ study in nước Australia.

21. Britain’s mother wanted to know if he was planning to lớn go to school by train.

22. March’s mother told hyên not to lớn turn on the indoor heater when nobody was there.

23. My neighbor invited me khổng lồ come khổng lồ the concert lớn see her show.

24. Mary’s father told her not khổng lồ drive when she was on the phone.

25. My mother asked me if the doctor had come lớn see me the day before.

26. The neighbor told me not to lớn step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted khổng lồ cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked hyên ổn if she could use his computer.

29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

30. John advised Anmãng cầu khổng lồ bởi vì well everything that her boss had requested.

Trên đó là toàn cục kiến thức về các dạng câu hỏi cùng bài bác tập về Câu tường thuật chi tiết nhất nhưng mà csmaritimo-online.com vẫn tổng vừa lòng. Câu trần thuật là vấn đề ngữ pháp cực kỳ đặc biệt trong tiếng Anh, bởi vì vậy mà các bạn nên rèn luyện thường xuyên. Chúc chúng ta học tập tốt!