Các bài bác tập câu bị động đi kèm theo gồm đáp án, sẽ giúp đỡ bạn phát âm về kết cấu câu thụ động với phương pháp đổi khác từ bỏ câu dữ thế chủ động thanh lịch câu tiêu cực.quý khách đang xem: Ngữ pháp, bài bác tập câu bị động lớp 8 bao gồm đáp án

Cấu trúc câu bị động là kiến thức cực kì quan trọng cùng được thực hiện cực kỳ liên tục trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày cũng như những bài bác tập giờ Anh. Tuy nhiên nếu như không nắm rõ kết cấu, học sinh rất có thể chạm mặt các trở ngại vào việc biến hóa thân nhị cấu tạo chủ động và thụ động. Bài viết này vẫn hỗ trợ những kỹ năng và kiến thức về câu thụ động và bài xích tập câu tiêu cực bao gồm đáp án đi kèm.

Bạn đang xem: Bài tập về câu bị động trong tiếng anh lớp 8 có đáp án

Nội Dung Bài Viết

2 Các bài bác tập câu bị động3 Đáp án đưa ra tiết

Cấu trúc câu bị động

Active: S + V + O

Passive: S (O) + to lớn be + V-ed/PII + by O (S)


*

Công thức câu tiêu cực Passive sầu Voice

Các bài bác tập câu bị động

Những bài tập 1: Tìm và sửa lỗi trong số câu sau

The book given khổng lồ me on my 16th birthday.A cake are being made for James by his mother.Ann is having her house painting this morning.Hung gave sầu a new pair of shoes by his best friover.The forests being cut down by the poachers.

Những bài tập 2: Chuyển những câu dữ thế chủ động sau sang dạng bị động

Mrs. Lan taught us how to lớn pronounce English correctly.

->__________________________________________________________.

You should clean your room because it’s so dirty.

->__________________________________________________________.

Our father and grandfather built this house all by themselves.

->__________________________________________________________.

John wrote an article about the dangers of cigarettes.

->__________________________________________________________.

They will open a new hotel at the corner of the street.

->__________________________________________________________.

They had lớn cancel the flight because of the bad weather.

->__________________________________________________________.

Tuan cleans the house every week.

->__________________________________________________________.

The house rent includes the electrithành phố & water bill.

->__________________________________________________________.

They told hyên that he’s not capable of carrying out such a task.

->__________________________________________________________.

He uses the air conditioner all day lớn cool down the office.

->__________________________________________________________.

bài tập 3: Viết lại những câu sau đây làm sao cho nghĩa không đổi

My parents told me khổng lồ concentrate more on my studies.

->__________________________________________________________.

The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

->__________________________________________________________.

Jean has her kids go out và buy some groceries for her.

->__________________________________________________________.

People say that I’m the brighchạy thử kid in the class.

->__________________________________________________________.

They think that I damaged their oto.

->__________________________________________________________.

My mom showed me how lớn make a perfect omelet.

->__________________________________________________________.

He wrote many songs which are loved by people all over the world.

->__________________________________________________________.

Xem thêm: Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng Là Gì Và Cách Tính Theo Quy Định?

các bài luyện tập 4: Chia đụng từ bỏ tương xứng trong số câu sau

That book … (write) by a world’s famous novedanh mục.The newspapers … (deliver) everyday.Tuan’s motorxe đạp … (repair) yesterday.John … (allow) to lớn go out late by his parents.My mom allows me … (go out) with my friends on Saturday evening.The problem needs … (fix) as soon as possible.The timetable … (not change) till tomorrow.They … (announce) the results tomorrow morning.The plan … (make) by the director is brilliant.All of my problems … (cause) by a single mistake I made when I was young.

Đáp án bỏ ra tiết

bài tập 1: Tìm với sửa lỗi trong số câu sau

The book given lớn me on my 16th birthday -> was givenA cake are being made for James by his mother -> isAnn is having her house painting this morning -> paintedHung gave a new pair of shoes by his best friover -> was givenThe forests being cut down by the poachers -> are being

các bài tập luyện 2: Chuyển các câu chủ động sau lịch sự dạng bị động

Mrs. Lan taught us how khổng lồ pronounce English correctly.

-> We was taught how khổng lồ pronounce English correctly by Mrs. Lan

You should clean your room because it’s so dirty.

-> Your room should be cleaned because it’s so dirty.

Our father và grandfather built this house all by themselves.

-> This house was built by our father & grandfather all by themselves.

John wrote an article about the dangers of cigarettes.

-> An article about the dangers of cigarettes was written by John.

They will open a new hotel at the corner of the street.

-> A new khách sạn at the corner of the street will be opened by them.

They had to lớn cancel the flight because of the bad weather.

-> The flight was cancelled because of the bad weather.

Tuan cleans the house every week.

-> The house is cleaned every week by Tuan.

The house rent includes the electrithành phố and water bill.

-> The electricity and water bill are included in the house rent.

They told hyên ổn that he wasn’t capable of carrying out such a task.

-> He was told that he wasn’t capable of carrying out such a task.

He uses the air conditioner all day khổng lồ cool down the office.

-> The air conditioner was used by him all day to cool down the office.

Bài tập 3: Viết lại các câu tiếp sau đây làm sao cho nghĩa ko đổi

My parents told me to lớn concentrate more on my studies.

-> I was told to lớn concentrate more on my studies by my parents.

The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

-> The kitchen needs khổng lồ be cleaned because it’s been a long time since we last cleaned it.

Jean has her kids go out and buy some groceries for her.

-> Jean’s kids were told to go out & buy some groceries by their mom.

People say that I’m the brighthử nghiệm kid in the class.

-> I was told to be the brighthử nghiệm kid in the class.

They think that I damaged their car.

-> I was thought khổng lồ be the one who damaged their oto.

My mom showed me how to make a perfect omelet.

-> I was shown how to lớn make a perfect omelet by my mom.

He wrote many songs which are loved by people all over the world.

-> Many songs were written by hlặng which are loved by people all over the world.

bài tập 4: Chia động từ bỏ tương xứng trong các câu sau

is writtenare deliveredwas repairedis allowedlớn go outto be fixedwon’t be changedwill announcemadeare caused

Trên đấy là cấu trúc câu bị động và các bài tập câu thụ động kèm theo. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp đỡ ích cho các em trong quá trình học tiếng Anh cùng vận dụng một phương pháp thuần thục câu bị động.