Mạo trường đoản cú (Articles) là gì? chúng ta có Mạo trường đoản cú cô động (Indefinite article), Mạo trường đoản cú xác định (Definite article), cách rõ ràng với sử dụng bọn chúng như thế nào?
Mạo tự là từ cần sử dụng trước danh trường đoản cú cùng cho thấy danh từ bỏ ấy đề cùa đến một đối tượng xác minh hay là không khẳng định. Trong giờ đồng hồ Anh gồm có mạo trường đoản cú sau đây:
- Mạo từ bỏ bất định (Indefinite article): a, an, sử dụng lúc tín đồ nói đề cập đến một đối tượng người sử dụng tầm thường hoặc không xác định được.

Bạn đang xem: Article là gì


- Mạo từ xác định (Definite article): the, sử dụng Lúc danh trường đoản cú bỏ ra đối tượng người dùng được từ đầu đến chân nói lẫn fan nghe thấu hiểu đỏ là đổi tượng nào.
Mạo từ zero (Zero article) hay là không sử dụng mạo từ: thường xuyên áp dụng mang đến gần như danh tự ko đếm được (uncountable nouns) nhỏng coffee, sugar, tea và số đông danh tự đếm được ngơi nghỉ dạng số những (countable nouns in plural) nlỗi cats, hats, houses.
Mạo tự cô động bao gồm gồm nhì hình thức: a cùng an, được áp dụng trước phần nhiều danh từ đếm được sinh sống số ít. Trong đó:
*

c. Dùng a/an trước các tự chỉ chức vụ (Mr, Mrs, Miss, v.v...) nhằm chỉ “một tín đồ nào đó”.
d. Dùng a/an trước phần đa tự diễn đạt Đặc điểm, tính chất, cấu tạo mô tà là “a/an + tính tự + danh từ”
a lot (nhiều); a couple (một cặp/đôi); a third (một phần ba) a dozen (một tá); a hundred (một trăm); a thous& (một ngàn)
Mạo trường đoản cú khẳng định chỉ gồm một hình thức duy nhất: the, được thực hiện trước đông đảo danh trường đoản cú đếm được ờ số ít lẫn số các, và trước rất nhiều danh từ ko đếm được.
The phạt âm là /õa/ Lúc đứng trước các từ bỏ bước đầu bàng phú âm hoặc gần như trường đoản cú ban đầu bởi nguyên ổn ầm nhung âm phát ra là âm phụ âm.
The bicycle which my father bought yesterday is very expensive sầu. Chiếc xe đạp nhưng tía tôi vẫn thiết lập ngày trong ngày hôm qua thì siêu mắc.
Bitexco Financial Tower is the tallest building in Saigon. Tháp tài thiết yếu Bitexco là tòa công ty cao nhất Thành Phố Sài Gòn.
Nam là cậu bé xíu nhỏ tuổi nhất trong lớp. f Trước "first", "second”, "only"... lúc những từ này được sử dụng nhỏng tính từ giỏi đại từ
i. Trước đều danh từ bỏ riêng rẽ chỉ biển, sông, quần hòn đảo, hàng núi, thương hiệu của các nước cơ mà có chữ kingdom giỏi States...
*

We were invited to lớn a dinner given to welcome the new director. Chúng tôi được mời dự bữa tiệc tổi chào mừng vị người có quyền lực cao mới. (Đây là một bữa tiệc xác minh, chỉ tất cả riêng trong đợt đỏ).
j. Trong các nhiều từ bỏ sau đây: come by car/by bus at sunrise/at sunphối at midnight/at noon from beginning to kết thúc from left khổng lồ right

(đi bởi xe hơi/xe pháo buýt)

(lúc bình minh/hoàng hôn) (thời gian nửa đêm/vào thân trưa) (từ trên đầu tới cuối)

(trường đoản cú trái sang phải)


Bài tập 1: Điền “fl”hoặc “an” vào vị trí trống để chấm dứt các cau sau.

1. There is.......... green English book on the desk.

2. She's reading............ old comic.

3. They've got............. idea.

4. He is drinking.......... cup of coffee.

5. The girl is............ pilot.

6.Leipzig has airport.

7. This is............ expensive xe đạp.

8. Look! There's.......... bird flying.

9. My father is honest person.

10. My friover likes to lớn be........... astronaut.

11. That is....... good idea.

12. May 1 ask you.......... question?

13. This is........................................ beautiful painting.

14- 1 have................. uncle who is teaching at Tran Cao Van high school.

15. It takes half............. hour to lớn the post office.

16. Her brother is studying at............ university in Saigon.


các bài tập luyện 2: Chọn trường đoản cú đúng trong ngoặc (gồm hoặc không có “the”).

1. My grandmother likes (flowers/the flowers) very much.

2. I love sầu (flowers/the flowers) in your garden.

3. See you on (Wednesday/the Wednesday).

Xem thêm:

4. I always listen lớn (radio/the radio) in the morning.

5 Alex goes khổng lồ work by (bus/the bus).

6. Don't be late for (school/the school).

7. Listen! Dennis is playing (trumpeưthe trumpet).

8. She has never been to (Alps/the Alps) before.

9. What about going lớn Australia in (February/the February)?

10. We often see our cousins over (Easter/the Easter).

11. (Danube/The Danube) is Austria's longest river.

12. Our uncle lives on (Philippines/the Philippines).

13. (Jamaica/ the Jamaica) belongs lớn the Carribean islands.

14. (Statue of Liberty/The Statue of Liberty) was dedicated in 1886.

15. (Taj Mahal/The Taj Mahal) is one of India's most popular attractions.

16. (Dead Sea/The Dead Sea) lies below sea cấp độ.

các bài luyện tập 3: Hoàn thành những câu sau với các mạo tự “a/an/the”hoặc “x” (“x” tức là ko cần mạo từ).

1 Ị like............ xanh T-shirt over there better than........... red one.

1. Their oto does 150 miles............ hour.

2. Where’s.......... USB drive sầu I lent you last week?

3. Do you still live in........... Bristol?

5 Is your mother working in............. old office building?

6. Carol's father works as........... electrician.

7. The tomatoes are 99 pence......... kilo.

8. What vày you usually have sầu for......... breakfast?

9. Ben has........... terrible headađậy.


10. After this tour you have sầu............ whole afternoon không tính tiền to explore.......... thành phố.

11. My mother thinks that this is......... expensive shop

12. Like many women, she loves............ parties and........... gifts

13. She works seven days......... week.

14. My mother goes lớn work in........... morning

15. I am on night duty. When you go khổng lồ.... bed, I go khổng lồ......... work

các bài luyện tập 4: Chọn đáp án đúng để điền vào khu vực trống

1. We are looking for______ place khổng lồ spend________ night.

A. the/the B. a/the c. a/a D. the/a

2. Please turn off_______ lights when you leave_________ _ room

A. the/the B. a/a c. the/a D. a/the

3. We are looking for people with______ experience

A- the B. a c. an D. X

4. Would you pass me_______ salternative text, please?

A-a B. the c. an D. X

5. Can you show me______ way to____ station?

A. the/the B. a/a c. the/a D. a/the

6. She has read________ interesting book.

A-a B. an c. the D. X

7. You’ll get______________ shock if you touch live wire with that screwdriver.

A. an/the B. x/the c. a/a D. an/the

8. Mr. Smith is____________ old customer and honest man.

A. An/the B. the/an c. an/an D. the/the

9- ------------- youngest boy has just started going to________ school.

A a/x B. x/the c. an/x D. the/x

10. Do you go to_______ _ prison khổng lồ visit him?

A-the B. a c. X D. an


11. _______ eldest boy is at________ college.

A a/the B. the/x c. xJ a D. an/x

12. Are you going away next week? No,______ week after next.

A. an B. a c. the D. x

13. Would you lượt thích to hear_________ story about________ English scientist?

A. an/the B. the/the c. a/the D. a/ an

14. There’ll always be a conflict between_______ old and------------young.

A. the/the B. an/a c. an/the D. the/a

15 There was________ collision at_________ comer.

A.the/a B. an/the c. a/the D. the/the

các bài luyện tập 5: Điền “a/an hoặc the” vào khu vực trổng trong số đoạn văn uống sau.

A. During our journey we came khổng lồ 1................ bridge. As we were crossing 2............ bridge, we met 3............... old man và spoke to lớn hyên ổn. man refused to answer US at first. He could tell at a glance that we had escaped from 5.............. prisoner-of-war camp and he was afraid of getting inlớn trouble. We weren’t 6.............. first prisoners of war to have sầu escaped from 2.............. camp. As soon as Jlặng produced8 revolver 9.............. man proved very willing lớn answer our questions. He told US exactly where we were và directed US lớn 10 farm where we might find food.

B.SUNRAYCER

I read recently in 1............ Times that the big American company, General Motors, has developed 2........... vehicle that uses 3..................power of 4.............. sun instead of petrol. 5............. vehicle is called Sunraycer. Sunraycer has just taken part in 6.............. race against 25solar-powered vehicles. 7............ route of 8................... race was froniDarwin lớn Adelaide